فهرست بستن

پوستر

ردیفمحصولتعدادقیمت
1پوستر A2 تحریر 45 در 60 (4 روز کاری)10001.580.000
2پوستر A2 تحریر 45 در 60 (4 روز کاری)20002.280.000
3پوستر B2 تحریر 50 در 70 (4 روز کاری)10001.680.000
4پوستر B2 تحریر 50 در 70 (4 روز کاری)20002.530.000
5پوستر A2 گلاسه 135 گرم 45 در 60 (4 روز کاری)10002.050.000
6پوستر A2 گلاسه 135 گرم 45 در 60 (4 روز کاری)20003.300.000
7پوستر B2 گلاسه 135 گرم 50 در 70 (4 روز کاری)10002.380.000
8پوستر B2 گلاسه 135 گرم 50 در 70 (4 روز کاری)20003.930.000
9پوستر B2 تحریر 80 گرم ایرانی 50 در 70 (4 روز کاری)10001.490.000
10پوستر B2 تحریر 80 گرم ایرانی 50 در 70 (4 روز کاری)20002.230.000
11پوستر B2 تحریر 80 گرم ایرانی 50 در 70 (4 روز کاری)50004.250.000