فهرست بستن

پاکت

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
1پاکت نامه ملخی تحریر 1000 تایی (9روز کاری)1000510.000
2پاکت نامه ملخی تحریر 2000 تایی (11روز کاری)2000850.000
3پاکت نامه ملخی تحریر 5000 تایی (13روز کاری)50001.780.000
4پاکت A5 تحریر 1000 تایی (10روز کاری)1000590.000
5پاکت A5 تحریر 2000 تایی (10روز کاری)2000990.000
6پاکت A5 تحریر 5000 تایی (12روز کاری)50002.100.000
7پاکت A4 تحریر 1000 تایی (10روز کاری)10001.150.000
8پاکت A4 تحریر 2000 تایی (10روز کاری)20001.850.000
9پاکت A4 تحریر 5000 تایی (12روز کاری)50003.750.000
10پاکت نامه ملخی گلاسه 135گرم 1000 تایی (9روز کاری)1000680.000
11پاکت نامه ملخی گلاسه 135 گرم 2000 تایی (13روز کاری)20001.100.000
12پاکت نامه ملخی گلاسه 135 5000 تایی (13روز کاری)50002.450.000
13پاکت A5 گلاسه 135 گرم 1000 تایی (12روز کاری)1000750.000
14پاکت A5 گلاسه 135 گرم 2000 تایی (12روز کاری)20001.260.000
15پاکت A5 گلاسه 135 گرم 5000 تایی (12روز کاری)50002.650.000
16پاکت A4 گلاسه 135 گرم 1000 تایی (10روز کاری)10001.360.000
17پاکت A4 گلاسه 135 گرم 2000 تایی (12روز کاری)20002.320.000
18پاکت A4 گلاسه 135 گرم 5000 تایی (12روز کاری)50004.950.000
19پاکت نامه ملخی کتان 120 گرم 1000 تایی (10روز کاری)1000750.000
20پاکت A5 کتان 120 گرم 1000 تایی (15روز کاری)1000850.000
21پاکت A4 کتان 120 گرم 1000 تایی (15روز کاری)10001.580.000
22پاکت نامه تحریر 100 گرم 1000 عددی (10 روز کاری)1000780.000
23پاکت A5 تحریر 100 گرم 1000 عددی (10 روز کاری)1000890.000
24پاکت A4 تحریر 100 گرم 1000 عددی (10 روز کاری)10001.650.000
25پاکت نامه 140 گرم 1000 تایی (12روز کاری)10001.100.000
26پاکت آ4 140 گرم 1000 تایی (12روز کاری)10002.200.000
27پاکت آ5 140 گرم 1000 تایی (12روز کاری)10001.200.000
28پاکت نامه کرافت 80 گرم (15روز کاری)1000580.000
29پاکت A5 کرافت 80 گرم (15روز کاری)1000780.000
30پاکت A4 کرافت 80 گرم (15روز کاری)10001.250.000
31پاکت A3 تحریر 120 گرم 1000 تایی (10روز کاری) 10003.400.000
32پاکت A3 کتان 120 گرم 1000 تایی (8روزکاری)10003.800.000
33پاکت نامه ملخی چاپ مشکی یا قرمز 100 تایی (1 روز کاری)100140.000
34پاکت نامه ملخی چاپ مشکی یا قرمز 500 تایی (1 روز کاری)500260.000
35پاکت نامه ملخی چاپ مشکی یا قرمز 1000 تایی (1 روز کاری)1000380.000
36پاکت A4 چاپ مشکی یا قرمز 100 تایی (1روز کاری)100180.000
37پاکت A4 چاپ مشکی یا قرمز 500 تایی (1روز کاری)500550.000
38پاکت A4 چاپ مشکی یا قرمز 1000 تایی (1روز کاری)1000890.000