فهرست بستن

هولوگرام

ردیفمحصولسایزتعدادقیمت
1هولوگرام نما(10 روزه)2 در 21000460.000
2هولوگرام نقره ایvoidدار با چاپ مشکی ( 4روزه)2 در 21000580.000
3هولوگرام 2 بعدی نقره ای (1000تایی)2 در 21000750.000
4هولوگرام 2 بعدی نقره ای (2000تایی)2 در 220001.300.000
5هولوگرام 2 بعدی نقره ای (5000تایی)2 در 250002.500.000