فهرست بستن

سربرگ

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
1سربرگ تحریر A5 یکرو واقعی 1000 تایی (3روز کاری)1000260.000
2سربرگ تحریر A5 دورو واقعی 1000 تایی (7روز کاری)1000360.000
3سربرگ تحریر A5 یکرو واقعی 2000 تایی (3روز کاری)2000390.000
4سربرگ تحریر A5 دورو واقعی 2000 تایی (7روز کاری)2000480.000
5سربرگ تحریر A5 یکرو واقعی 5000 تایی (3روز کاری)5000780.000
6سربرگ تحریر A5 دورو واقعی 5000 تایی (7روز کاری)5000950.000
7سربرگ تحریر A4 یکرو واقعی 1000 تایی (3روز کاری)1000490.000
8سربرگ تحریر A4 دورو واقعی 1000 تایی (7روز کاری)1000690.000
9سربرگ تحریر A4 یکرو واقعی 2000 تایی (3روز کاری)2000770.000
10سربرگ تحریر A4 دورو واقعی 2000 تایی (7روز کاری)2000990.000
11سربرگ تحریر A4 یکرو واقعی 5000 تایی (3روز کاری)50001.650.000
12سربرگ تحریر A4 دورو واقعی 5000 تایی (7روز کاری)50001.850.000
13سربرگ تحریر 100 گرم یکروA4 1000 تایی (10روز کاری)1000595.000
14سربرگ تحریر 100 گرم دورو A4 1000 تایی (10روز کاری)1000875.000
15سربرگ کتان 120 گرم 1000عددی یکرو (12روز کاری) A41000740.000
16سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی دورو (12 روز کاری) A410001.030.000
17سرنسخه A5 تک رنگ تحریر 80 گرم 1000 تایی (1روز کاری)1000160.000
18سرنسخه A5 تک رنگ تحریر 80 گرم 2000 تایی (1روز کاری)2000280.000
19سربرگ 140 گرم کارتی 1000 عددی یکرو ( 14روزکاری ) A4 1000850.000
20سربرگ 140 گرم کارتی 2000 عددی یکرو ( 14روزکاری ) A420001.480.000