فهرست بستن

تعرفه ها

کارت ویزیت های افست

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
۱گلاسه یووی یکرو (۴روز کاری)۱۰۰۰۹۵.۰۰۰
۲گلاسه یووی دورو (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۰۰.۰۰۰
۳سلفون مات یکرو (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۱۰.۰۰۰
۴سلفون مات دورو (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۳۰.۰۰۰
۵سلفون براق یکرو (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۱۰.۰۰۰
۶سلفون براق دورو (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۳۰.۰۰۰
۷سلفون براق دورو دورگرد (۲روز کاری)۱۰۰۰۱۹۰.۰۰۰
۸سلفون براق دورو دورگرد (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۷۰.۰۰۰
۹سلفون براق دورو دورگرد ۵۰۰ تایی (۴روز کاری)۵۰۰۱۳۰.۰۰۰
۱۰سلفون مات دورو دورگرد (۲روز کاری)۱۰۰۰۱۹۰.۰۰۰
۱۱سلفون مات دورو دورگرد (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۷۰.۰۰۰
۱۲سلفون مات دورو دورگرد ۵۰۰ تایی (۴روز کاری)۵۰۰۱۳۰.۰۰۰
۱۳کتان امباس یکرو (۶روز کاری)۱۰۰۰۱۵۰.۰۰۰
۱۴کتان امباس دورو (۶روز کاری)۱۰۰۰۱۶۰.۰۰۰
۱۵سوسماری یکرو (۱۱ روز کاری)۱۰۰۰۱۴۰.۰۰۰
۱۶سوسماری یکرو (۱۱ روز کاری)۱۰۰۰۱۵۰.۰۰۰
۱۷لمینت براق (۵روز کاری)۱۰۰۰۲۹۰.۰۰۰
۱۸لمینت براق ۵۰۰ تایی (۵روز کاری)۵۰۰۱۹۵.۰۰۰
۱۹لمینت مات (۵روز کاری)۱۰۰۰۳۸۵.۰۰۰
۲۰لمینت مات ۵۰۰ تایی (۵روز کاری)۵۰۰۲۴۰.۰۰۰
۲۱لمینت براق دایره قطر۵ (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۲۵۰.۰۰۰
۲۲لمینت براق ویزیتی دورگرد (۱۱ روز کاری)۱۰۰۰۲۶۰.۰۰۰
۲۳لمینت برجسته (۴روز کاری)۱۰۰۰۳۱۰.۰۰۰
۲۴لمینت برجسته مربع (۴روز کاری)۱۰۰۰۲۴۰.۰۰۰
۲۵لمینت برجسته طلاکوب(۱۴روز کاری)۱۰۰۰۵۳۰.۰۰۰
۲۶لمینت برجسته مربع طلاکوب(۱۲روز کاری)۱۰۰۰۴۲۰.۰۰۰
۲۷سلفون مات دورگرد موضعی(۱۲روز کاری)۱۰۰۰۲۳۰.۰۰۰
۲۸سلفون مات دورگرد طلاکوب(۱۲روز کاری)۱۰۰۰۳۴۰.۰۰۰
۲۹طلا کارت لمینت براق (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۴۹۰.۰۰۰
۳۰طلا کارت لمینت مات (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۵۹۰.۰۰۰
۳۱سلفون مخملی دورگرد (۸روز کاری)۱۰۰۰۳۱۰.۰۰۰
۳۲سلفون مخملی دورگرد موضعی (۱۱روز کاری)۱۰۰۰۳۵۰.۰۰۰
۳۳سلفون مخملی دورگرد طلاکوب (۱۱روز کاری)۱۰۰۰۵۶۰.۰۰۰
۳۴لمینت مخملی موضعی (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۴۲۰.۰۰۰
۳۵پی وی سی ۳۰۰ میکرون ۵۰۰ تایی (۱۱ روز کاری)۵۰۰۳۹۰.۰۰۰
۳۶پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۵۰۰ تایی (۴ روز کاری)۵۰۰۴۵۰.۰۰۰
۳۷پی وی سی ۵۰۰ میکرون (۷ روز کاری)۱۰۰۰۶۵۰.۰۰۰
۳۸پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۲۵۰ تایی (۷ روز کاری)۲۵۰۶۵۰.۰۰۰
۳۹پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۵۰۰ تایی (۹ روز کاری)۵۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰
۴۰پی وی سی ۷۶۰ میکرون (۹ روز کاری)۱۰۰۰۱.۷۶۰.۰۰۰
۴۱پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک ۵۰۰ تایی (۱۷ روز کاری)۵۰۰۱.۲۶۰.۰۰۰
۴۲پی وی سی برفکی ۵۰۰ تایی (۸روز کاری)۵۰۰۴۳۰.۰۰۰
۴۳کرافت دورگرد(۱۵ روز کاری)۱۰۰۰۱۸۰.۰۰۰
۴۴سلفون براق مربع دورگرد۵.۸ در۵.۶ (۵ روز کاری)۱۰۰۰۱۴۰.۰۰۰
۴۵سلفون مات مربع دورگرد۵.۸ در۵.۶ (۵ روز کاری)۱۰۰۰۱۴۰.۰۰۰
۴۶
۴۷سلفون مات دورو دایره قطر ۸ سانت (۷روز کاری)۱۰۰۰۳۳۰.۰۰۰
۴۸لمینت براق مربع دورگرد۵.۸ در۵.۶ (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰۲۵۰.۰۰۰
 
 

تراکت

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
۱تراکت سیاه سفید ۲۰۰۰ تایی A6 یکرو (۱ روزکاری)۲۰۰۰۱۲۰.۰۰۰
۲تراکت سیاه سفید ۲۰۰۰ تایی A6 دورو (۱ روزکاری)۲۰۰۰۱۷۰.۰۰۰
۳تراکت سیاه سفید ۱۰۰۰ تایی A5 یکرو (۱ روزکاری)۱۰۰۰۱۲۰.۰۰۰
۴تراکت سیاه سفید ۱۰۰۰ تایی A5 دورو (۱ روزکاری)۱۰۰۰۱۷۰.۰۰۰
۵تراکت سیاه سفید ۲۰۰۰ تایی A5 یکرو (۱ روزکاری)۲۰۰۰۱۹۵.۰۰۰
۶تراکت سیاه سفید ۲۰۰۰ تایی A5 دورو (۱ روزکاری)۲۰۰۰۲۶۰.۰۰۰
۷تراکت سیاه سفید ۵۰۰۰ تایی A5 یکرو (۱ روزکاری)۵۰۰۰۴۹۵.۰۰۰
۸تراکت سیاه سفید ۵۰۰۰ تایی A5 دورو (۱ روزکاری)۵۰۰۰۶۳۰.۰۰۰
۹تراکت سیاه سفید ۱۰۰۰ تایی A4 یکرو (۱ روزکاری)۱۰۰۰۱۹۰.۰۰۰
۱۰تراکت سیاه سفید ۱۰۰۰ تایی A4 دورو (۱ روزکاری)۱۰۰۰۲۴۰.۰۰۰
۱۱تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A6 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۱۱۰.۰۰۰
۱۲تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A6 دورو (۷روز کاری)۱۰۰۰۱۵۰.۰۰۰
۱۳تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A6 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۱۶۵.۰۰۰
۱۴تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A6 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰۲۱۰.۰۰۰
۱۵تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A6 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۳۲۰.۰۰۰
۱۶تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A6 دورو (۷روز کاری)۵۰۰۰۳۹۰.۰۰۰
۱۷تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A5 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۲۲۰.۰۰۰
۱۸تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A5 دورو (۷روز کاری)۱۰۰۰۲۹۰.۰۰۰
۱۹تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A5 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۳۳۰.۰۰۰
۲۰تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A5 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰۳۹۰.۰۰۰
۲۱تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A5 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۶۳۰.۰۰۰
۲۲تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A5 دورو (۷روز کاری)۵۰۰۰۷۴۰.۰۰۰
۲۳تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A4 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۳۹۰.۰۰۰
۲۴تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A4 دورو (۷روز کاری)۱۰۰۰۴۹۰.۰۰۰
۲۵تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A4 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۵۹۰.۰۰۰
۲۶تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A4 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰۷۲۰.۰۰۰
۲۷تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A4 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۱.۱۶۰.۰۰۰
۲۸تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A4 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۱.۳۸۰.۰۰۰
۲۹تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A3 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۷۱۰.۰۰۰
۳۰تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A3 دورو (۷روز کاری)۱۰۰۰۹۳۰.۰۰۰
۳۱تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A3 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰
۳۲تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A3 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰۱.۴۴۰.۰۰۰
۳۳تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A3 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۲.۲۸۰.۰۰۰
۳۴تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A3 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۲.۶۵۰.۰۰۰
۳۵تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA6 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۱۵۰.۰۰۰
۳۶تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA6 دورو (۵روز کاری)۱۰۰۰۱۹۰.۰۰۰
۳۷تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA6 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۲۳۰.۰۰۰
۳۸تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA6 دورو (۵روز کاری)۲۰۰۰۲۷۰.۰۰۰
۳۹تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA6 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۴۶۵.۰۰۰
۴۰تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA6 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۴۹۰.۰۰۰
۴۱تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA5 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۳۳۰.۰۰۰
۴۲تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA5 دورو (۵روز کاری)۱۰۰۰۳۹۰.۰۰۰
۴۳تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA5 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۴۲۰.۰۰۰
۴۴تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA5 دورو (۵روز کاری)۲۰۰۰۵۳۰.۰۰۰
۴۵تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA5 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۸۸۰.۰۰۰
۴۶تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA5 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۹۸۰.۰۰۰
۴۷تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA4 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۵۲۰.۰۰۰
۴۸تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA4 دورو (۵روز کاری)۱۰۰۰۶۵۰.۰۰۰
۴۹تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA4 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۸۲۰.۰۰۰
۵۰تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA4 دورو (۵روز کاری)۲۰۰۰۹۸۰.۰۰۰
۵۱تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA4 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۱.۸۵۰.۰۰۰
۵۲تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA4 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰
۵۳تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA3 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰
۵۴تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA3 دورو (۵روز کاری)۱۰۰۰۱.۳۰۰.۰۰۰
۵۵تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA3 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۱.۷۲۰.۰۰۰
۵۶تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA3 دورو (۵روز کاری)۲۰۰۰۱.۹۰۰.۰۰۰
۵۷تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA3 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۳.۶۰۰.۰۰۰
۵۸تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA3 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۳.۹۰۰.۰۰۰
۵۹تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA6 یکرو (۷روز کاری)۲۰۰۰
۶۰تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA6 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰
۶۱تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA5 یکرو (۷روز کاری)۲۰۰۰
۶۲تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA5 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰
۶۳تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA4 یکرو (۷روز کاری)۲۰۰۰
۶۴تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA4 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰
۶۵تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA5 یکرو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰۳۲۰.۰۰۰
۶۶تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA5 دورو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰۳۹۵.۰۰۰
۶۷تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA4 یکرو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰۵۸۰.۰۰۰
۶۸تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA4 یکرو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰۷۱۰.۰۰۰
۶۹تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA3 یکرو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰۱.۳۰۰.۰۰۰
۷۰تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA3 دورو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰۱.۵۶۰.۰۰۰
۷۱تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۱۰۰۰ تایی B5 یکرو (۷روز کاری)۱۰۰۰
۷۲تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۱۰۰۰ تایی B4 یکرو (۷روز کاری۱۰۰۰
۷۳تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A6 یکرو (۷روز کاری)۵۰۰۰
۷۴تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A6 دورو (۷روز کاری)۵۰۰۰
۷۵تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A5 یکرو (۷روز کاری)۵۰۰۰
۷۶تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A5 دورو (۷روز کاری)۵۰۰۰
۷۷تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A4 یکرو (۷روز کاری)۵۰۰۰
۷۸تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A4 دورو (۷روز کاری)۵۰۰۰
۷۹تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A3 یکرو (۷روز کاری)۵۰۰۰
۸۰تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A3 دورو (۷روز کاری)۵۰۰۰
 
 

لیبل

ردیفمحصولتعدادقیمت
۱لیبل یووی ویزیتی (۴ روز کاری)۱۰۰۰۱۳۰.۰۰۰
۲لیبل سلفون براق ویزیتی(۸ روز کاری)۱۰۰۰۱۴۰.۰۰۰
۳لیبل فیلتر دار ویزیتی (۶ روز کاری)۱۰۰۰۱۵۰.۰۰۰
۴لیبل ۲ لتی ۹.۶ در ۸.۵ (۴ روز کاری)۱۰۰۰۲۶۰.۰۰۰
۵لیبل A410001.690.000
6لیبل ۱۷ در ۱۴۱۰۰۰۷۵۰.۰۰۰
۷لیبل شیشه ای(۷ روز کاری)۱۰۰۰۵۲۰.۰۰۰
۸لیبل متالایز (۲۵روز کاری)۱۰۰۰۵۹۰.۰۰۰
۹لیبل اموال گپ دار زردوسفید با چاپ مشکی ۱.۵ در ۴.۵۱۰۰۲۳۰.۰۰۰
۱۰لیبل اموال گپ دار زردوسفید با چاپ مشکی ۱.۵ در ۴.۵۲۰۰۲۵۰.۰۰۰
۱۱لیبل اموال گپ دار زردوسفید با چاپ مشکی ۱.۵ در ۴.۵۵۰۰۲۹۰.۰۰۰
۱۲لیبل اموال گپ دار زردوسفید با چاپ مشکی ۱.۵ در ۴.۵۱۰۰۰۳۹۰.۰۰۰
۱۳برچسب متالیک نقره ای پی وی سی ۵ در ۱.۵۱۰۰۰۴۹۰.۰۰۰
۱۴لیبل اموال گچی ۵ در ۲۱۰۰۰۸۹۰.۰۰۰
۱۵لیبل تمام رنگی پلی استر(ژله ای) ۲ در ۳۱۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰
۱۶لیبل طلاکوب بدون روکش (۱۶روز کاری)۱۰۰۰۲۴۰.۰۰۰
۱۷لیبل سلفون براق طلاکوب (۶روزکاری)۱۰۰۰۲۴۰.۰۰۰
۱۸لیبل سلفون مات طلاکوب (۱۴روزکاری)۱۰۰۰۲۴۰.۰۰۰
۱۹لیبل سلفون مات (۱۴روز کاری)۱۰۰۰۱۶۰.۰۰۰
۲۰لیبل گرد قطر ۴ سانت (۸روز کاری)۱۰۰۰۱۹۰.۰۰۰
۲۱لیبل گرد قطر ۸ سانت (۸روز کاری)۱۰۰۰۳۵۰.۰۰۰

 

فاکتور / قبض

دریفمحصولتعدادقیمت (تومان)
۱قبض یک سوم ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۱۶۰.۰۰۰
۲قبض یک سوم ۳۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۳۰۰۰۳۳۰.۰۰۰
۳قبض A5 (1000 شماره) (۸روز کاری) ۱۰۰۰۲۲۰.۰۰۰
۴قبض A5 (2000 شماره) (۸روز کاری) ۲۰۰۰۳۹۰.۰۰۰
۵فاکتور A5 دوبرگی ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۳۳۰.۰۰۰
۶فاکتور A5 دوبرگی ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۲۵۰.۰۰۰
۷فاکتور A4 دوبرگی ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۵۴۰.۰۰۰
۸فاکتور A4 دوبرگی ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۴۴۰.۰۰۰
۹فاکتور A5 سه برگی ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۴۸۰.۰۰۰
۱۰فاکتور A5 سه برگی ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۳۵۰.۰۰۰
۱۱فاکتور A4 سه برگی ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۸۱۰.۰۰۰
۱۲فاکتور A4 سه برگی ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۵۵۰.۰۰۰
۱۳فاکتور A5 دوبرگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۴۴۰.۰۰۰
۱۴فاکتور A5 دوبرگی کاربن دار ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۳۳۰.۰۰۰
۱۵فاکتور A4 دوبرگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۸۲۰.۰۰۰
۱۶فاکتور A4 دوبرگی کاربن دار ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۵۹۰.۰۰۰
۱۷فاکتور A5 سه برگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۵۹۰.۰۰۰
۱۸فاکتور A5 سه برگی کاربن دار ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۴۸۰.۰۰۰
۱۹فاکتور A5 تمام رنگی دوبرگی ۱۰۰۰ شماره (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰۶۷۰.۰۰۰
۲۰فاکتور A4 تمام رنگی دوبرگی ۱۰۰۰ شماره (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰۹۹۰.۰۰۰
۲۱فاکتور A5 تمام رنگی سه برگی ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰۸۸۰.۰۰۰
۲۲فاکتور A4 تمام رنگی سه برگی ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰۱.۶۵۰.۰۰۰
۲۳فاکتور A5 تمام رنگی دو برگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰۶۹۰.۰۰۰
۲۴فاکتور A4 تمام رنگی دو برگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰۱.۱۸۰.۰۰۰
۲۵فاکتور A5 تمام رنگی سه برگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰۹۴۰.۰۰۰
۲۶فاکتور A4 تمام رنگی سه برگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰۱.۷۰۰.۰۰۰

 

سربرگ / سرنسخه

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
۱سربرگ تحریر A5 یکرو واقعی ۱۰۰۰ تایی (۳روز کاری)۱۰۰۰۲۶۰.۰۰۰
۲سربرگ تحریر A5 دورو واقعی ۱۰۰۰ تایی (۷روز کاری)۱۰۰۰۳۶۰.۰۰۰
۳سربرگ تحریر A5 یکرو واقعی ۲۰۰۰ تایی (۳روز کاری)۲۰۰۰۳۹۰.۰۰۰
۴سربرگ تحریر A5 دورو واقعی ۲۰۰۰ تایی (۷روز کاری)۲۰۰۰۴۸۰.۰۰۰
۵سربرگ تحریر A5 یکرو واقعی ۵۰۰۰ تایی (۳روز کاری)۵۰۰۰۷۸۰.۰۰۰
۶سربرگ تحریر A5 دورو واقعی ۵۰۰۰ تایی (۷روز کاری)۵۰۰۰۹۵۰.۰۰۰
۷سربرگ تحریر A4 یکرو واقعی ۱۰۰۰ تایی (۳روز کاری)۱۰۰۰۴۹۰.۰۰۰
۸سربرگ تحریر A4 دورو واقعی ۱۰۰۰ تایی (۷روز کاری)۱۰۰۰۶۹۰.۰۰۰
۹سربرگ تحریر A4 یکرو واقعی ۲۰۰۰ تایی (۳روز کاری)۲۰۰۰۷۷۰.۰۰۰
۱۰سربرگ تحریر A4 دورو واقعی ۲۰۰۰ تایی (۷روز کاری)۲۰۰۰۹۹۰.۰۰۰
۱۱سربرگ تحریر A4 یکرو واقعی ۵۰۰۰ تایی (۳روز کاری)۵۰۰۰۱.۶۵۰.۰۰۰
۱۲سربرگ تحریر A4 دورو واقعی ۵۰۰۰ تایی (۷روز کاری)۵۰۰۰۱.۸۵۰.۰۰۰
۱۳سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم یکروA4 1000 تایی (۱۰روز کاری)۱۰۰۰۵۹۵.۰۰۰
۱۴سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم دورو A4 1000 تایی (۱۰روز کاری)۱۰۰۰۸۷۵.۰۰۰
۱۵سربرگ کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰عددی یکرو (۱۲روز کاری) A41000740.000
16سربرگ کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی دورو (۱۲ روز کاری) A410001.030.000
17سرنسخه A5 تک رنگ تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱روز کاری)۱۰۰۰۱۶۰.۰۰۰
۱۸سرنسخه A5 تک رنگ تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ تایی (۱روز کاری)۲۰۰۰۲۸۰.۰۰۰
۱۹سربرگ ۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عددی یکرو ( ۱۴روزکاری ) A4 1000850.000
20سربرگ ۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عددی یکرو ( ۱۴روزکاری ) A420001.480.000

 

پاکت

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
۱پاکت نامه ملخی تحریر ۱۰۰۰ تایی (۹روز کاری)۱۰۰۰۵۱۰.۰۰۰
۲پاکت نامه ملخی تحریر ۲۰۰۰ تایی (۱۱روز کاری)۲۰۰۰۸۵۰.۰۰۰
۳پاکت نامه ملخی تحریر ۵۰۰۰ تایی (۱۳روز کاری)۵۰۰۰۱.۷۸۰.۰۰۰
۴پاکت A5 تحریر ۱۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری)۱۰۰۰۵۹۰.۰۰۰
۵پاکت A5 تحریر ۲۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری)۲۰۰۰۹۹۰.۰۰۰
۶پاکت A5 تحریر ۵۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۵۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰
۷پاکت A4 تحریر ۱۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری)۱۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰
۸پاکت A4 تحریر ۲۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری)۲۰۰۰۱.۸۵۰.۰۰۰
۹پاکت A4 تحریر ۵۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۵۰۰۰۳.۷۵۰.۰۰۰
۱۰پاکت نامه ملخی گلاسه ۱۳۵گرم ۱۰۰۰ تایی (۹روز کاری)۱۰۰۰۶۸۰.۰۰۰
۱۱پاکت نامه ملخی گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تایی (۱۳روز کاری)۲۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰
۱۲پاکت نامه ملخی گلاسه ۱۳۵ ۵۰۰۰ تایی (۱۳روز کاری)۵۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰
۱۳پاکت A5 گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۷۵۰.۰۰۰
۱۴پاکت A5 گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۲۰۰۰۱.۲۶۰.۰۰۰
۱۵پاکت A5 گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۵۰۰۰۲.۶۵۰.۰۰۰
۱۶پاکت A4 گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری)۱۰۰۰۱.۳۶۰.۰۰۰
۱۷پاکت A4 گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۲۰۰۰۲.۳۲۰.۰۰۰
۱۸پاکت A4 گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۵۰۰۰۴.۹۵۰.۰۰۰
۱۹پاکت نامه ملخی کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری)۱۰۰۰۷۵۰.۰۰۰
۲۰پاکت A5 کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۵روز کاری)۱۰۰۰۸۵۰.۰۰۰
۲۱پاکت A4 کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۵روز کاری)۱۰۰۰۱.۵۸۰.۰۰۰
۲۲پاکت نامه تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ عددی (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰۷۸۰.۰۰۰
۲۳پاکت A5 تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ عددی (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰۸۹۰.۰۰۰
۲۴پاکت A4 تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ عددی (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰۱.۶۵۰.۰۰۰
۲۵پاکت نامه ۱۴۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰
۲۶پاکت آ۴ ۱۴۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰
۲۷پاکت آ۵ ۱۴۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰
۲۸پاکت نامه کرافت ۸۰ گرم (۱۵روز کاری)۱۰۰۰۵۸۰.۰۰۰
۲۹پاکت A5 کرافت ۸۰ گرم (۱۵روز کاری)۱۰۰۰۷۸۰.۰۰۰
۳۰پاکت A4 کرافت ۸۰ گرم (۱۵روز کاری)۱۰۰۰۱.۲۵۰.۰۰۰
۳۱پاکت A3 تحریر ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری) ۱۰۰۰۳.۴۰۰.۰۰۰
۳۲پاکت A3 کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۸روزکاری)۱۰۰۰۳.۸۰۰.۰۰۰
۳۳پاکت نامه ملخی چاپ مشکی یا قرمز ۱۰۰ تایی (۱ روز کاری)۱۰۰۱۴۰.۰۰۰
۳۴پاکت نامه ملخی چاپ مشکی یا قرمز ۵۰۰ تایی (۱ روز کاری)۵۰۰۲۶۰.۰۰۰
۳۵پاکت نامه ملخی چاپ مشکی یا قرمز ۱۰۰۰ تایی (۱ روز کاری)۱۰۰۰۳۸۰.۰۰۰
۳۶پاکت A4 چاپ مشکی یا قرمز ۱۰۰ تایی (۱روز کاری)۱۰۰۱۸۰.۰۰۰
۳۷پاکت A4 چاپ مشکی یا قرمز ۵۰۰ تایی (۱روز کاری)۵۰۰۵۵۰.۰۰۰
۳۸پاکت A4 چاپ مشکی یا قرمز ۱۰۰۰ تایی (۱روز کاری)۱۰۰۰۸۹۰.۰۰۰

 

کاتالوگ

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
۱کاتالوگ A4 یکرو یووی ۲۰ در ۲۸ (۳روز کاری)۱۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰
۲کاتالوگ A4 دورو یووی (۳روز کاری)۱۰۰۰۱.۴۸۰.۰۰۰
۳کاتالوگ A4 یکرو سلفون (۳روز کاری)۱۰۰۰۱.۲۶۰.۰۰۰
۴کاتالوگ A4 دورو سلفون (۳روز کاری)۱۰۰۰۱.۶۵۰.۰۰۰
۵کاتالوگ A3 دورو سلفون (۳روز کاری)۱۰۰۰۳.۳۵۰.۰۰۰

 

پوستر

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
۱پوستر A2 تحریر ۴۵ در ۶۰ (۴ روز کاری)۱۰۰۰
۲پوستر A2 تحریر ۴۵ در ۶۰ (۴ روز کاری)۲۰۰۰
۳پوستر B2 تحریر ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۱۰۰۰
۴پوستر B2 تحریر ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۲۰۰۰
۵پوستر A2 گلاسه ۱۳۵ گرم ۴۵ در ۶۰ (۴ روز کاری)۱۰۰۰
۶پوستر A2 گلاسه ۱۳۵ گرم ۴۵ در ۶۰ (۴ روز کاری)۲۰۰۰
۷پوستر B2 گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۱۰۰۰
۸پوستر B2 گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۲۰۰۰
۹پوستر B2 تحریر ۸۰ گرم ایرانی ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۱۰۰۰
۱۰پوستر B2 تحریر ۸۰ گرم ایرانی ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۲۰۰۰
۱۱پوستر B2 تحریر ۸۰ گرم ایرانی ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۵۰۰۰