فهرست بستن

تعرفه ها

کارت ویزیت های افست

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)عملیات
۱گلاسه یووی یکرو (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۷۰.۰۰۰سفارش آنلاین
۲گلاسه یووی دورو (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۸۰.۰۰۰
۳سلفون مات و براق یکرو (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۷۰.۰۰۰
۴سلفون مات و براق دورو (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۹۵.۰۰۰
۵سلفون مات و براق یکرو (۲روز کاری)۱۰۰۰۲۱۰.۰۰۰
۶سلفون مات و براق دورو (۲روز کاری)۱۰۰۰۲۳۰.۰۰۰
۷سلفون براق دورو دورگرد (۲روز کاری)۱۰۰۰۳۱۰.۰۰۰
۸سلفون براق دورو دورگرد (۴روز کاری)۱۰۰۰۲۸۰.۰۰۰
۹سلفون براق دورو دورگرد ۵۰۰ تایی (۴روز کاری)۵۰۰۱۹۰.۰۰۰
۱۰سلفون مات دورو دورگرد (۲روز کاری)۱۰۰۰۳۱۰.۰۰۰
۱۱سلفون مات دورو دورگرد (۴روز کاری)۱۰۰۰۲۸۰.۰۰۰
۱۲سلفون مات دورو دورگرد ۵۰۰ تایی (۴روز کاری)۵۰۰۱۹۰.۰۰۰
۱۳کتان امباس یکرو (۴روز کاری)۱۰۰۰۲۳۰.۰۰۰
۱۴کتان امباس دورو (۴روز کاری)۱۰۰۰۲۵۰.۰۰۰
۱۵سوسماری یکرو (۱۲ روز کاری)۱۰۰۰۲۵۰.۰۰۰
۱۶سوسماری دورو (۱۲ روز کاری)۱۰۰۰۲۸۰.۰۰۰
۱۷لمینت براق (۵روز کاری)۱۰۰۰۴۹۰.۰۰۰
۱۸لمینت براق ۵۰۰ تایی (۳روز کاری)۵۰۰۳۱۰.۰۰۰
۱۹لمینت براق دایره قطر۵ (۱۳روز کاری)۱۰۰۰۳۷۰.۰۰۰
۲۰لمینت مات ۵۰۰ تایی (۵روز کاری)۵۰۰
۲۱لمینت برجسته ۵۰۰ تایی (۵روز کاری)۵۰۰۳۸۰.۰۰۰
۲۲لمینت برجسته مربع ۵۰۰ تایی (۵روز کاری)۵۰۰۲۹۰.۰۰۰
۲۳لمینت برجسته (۵روز کاری)۱۰۰۰۴۹۵.۰۰۰
۲۴لمینت برجسته مربع (۵روز کاری)۱۰۰۰۳۷۵.۰۰۰
۲۵لمینت برجسته طلاکوب(۶روز کاری)۱۰۰۰۸۵۰.۰۰۰
۲۶لمینت برجسته مربع طلاکوب(۱۲روز کاری)۱۰۰۰۶۴۰.۰۰۰
۲۷سلفون مات دورگرد موضعی(۶روز کاری)۱۰۰۰۴۲۰.۰۰۰
۲۸سلفون مات دورگرد طلاکوب(۶روز کاری)۱۰۰۰۶۵۰.۰۰۰
۲۹طلا کارت لمینت براق (۶روز کاری)۱۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
۳۰طلا کارت لمینت مات (۱۲روز کاری)۱۰۰۰
۳۱سلفون مخملی دورگرد (۸روز کاری)۱۰۰۰۵۳۰.۰۰۰
۳۲سلفون مخملی دورگرد موضعی (۱۱روز کاری)۱۰۰۰۶۰۵.۰۰۰
۳۳سلفون مخملی دورگرد طلاکوب (۱۱روز کاری)۱۰۰۰۸۷۵.۰۰۰
۳۴لمینت مخملی موضعی (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۷۳۰.۰۰۰
۳۵پی وی سی ۳۰۰ میکرون ۵۰۰ تایی (۱۱ روز کاری)۵۰۰۵۲۰.۰۰۰
۳۶پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۵۰۰ تایی (۴ روز کاری)۵۰۰
۳۷پی وی سی ۵۰۰ میکرون (۷ روز کاری)۱۰۰۰
۳۸پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۲۵۰ تایی (۸ روز کاری)۲۵۰۸۷۰.۰۰۰
۳۹پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۵۰۰ تایی (۱۶روز کاری)۵۰۰
۴۰پی وی سی ۷۶۰ میکرون (۹ روز کاری)۱۰۰۰
۴۱پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک ۵۰۰ تایی (۱۷ روز کاری)۵۰۰۱.۷۰۰.۰۰۰
۴۲پی وی سی برفکی ۵۰۰ تایی (۸روز کاری)۵۰۰۵۷۰.۰۰۰
۴۳کرافت دورگرد(۱۶ روز کاری)۱۰۰۰۲۶۰.۰۰۰
۴۴سلفون براق مربع دورگرد۵.۸ در۵.۶ (۷ روز کاری)۱۰۰۰
۴۵سلفون مات مربع دورگرد۵.۸ در۵.۶ (۸روز کاری)۱۰۰۰۲۱۰.۰۰۰
۴۶
۴۷سلفون مات دورو دایره قطر ۸ سانت (۷روز کاری)۱۰۰۰۴۸۰.۰۰۰
۴۸لمینت براق مربع دورگرد۵.۸ در۵.۶ (۱۱ روز کاری)۱۰۰۰۳۱۰.۰۰۰
 
 

تراکت

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
۱تراکت سیاه سفید ۲۰۰۰ تایی A6 یکرو (۱ روزکاری)۲۰۰۰۲۲۰.۰۰۰
۲تراکت سیاه سفید ۲۰۰۰ تایی A6 دورو (۱ روزکاری)۲۰۰۰۳۲۰.۰۰۰
۳تراکت سیاه سفید ۱۰۰۰ تایی A5 یکرو (۱ روزکاری)۱۰۰۰۲۲۰.۰۰۰
۴تراکت سیاه سفید ۱۰۰۰ تایی A5 دورو (۱ روزکاری)۱۰۰۰۳۲۰.۰۰۰
۵تراکت سیاه سفید ۲۰۰۰ تایی A5 یکرو (۱ روزکاری)۲۰۰۰۳۴۰.۰۰۰
۶تراکت سیاه سفید ۲۰۰۰ تایی A5 دورو (۱ روزکاری)۲۰۰۰۴۴۰.۰۰۰
۷تراکت سیاه سفید ۵۰۰۰ تایی A5 یکرو (۱ روزکاری)۵۰۰۰۸۵۰.۰۰۰
۸تراکت سیاه سفید ۵۰۰۰ تایی A5 دورو (۱ روزکاری)۵۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰
۹تراکت سیاه سفید ۱۰۰۰ تایی A4 یکرو (۱ روزکاری)۱۰۰۰۳۴۰.۰۰۰
۱۰تراکت سیاه سفید ۱۰۰۰ تایی A4 دورو (۱ روزکاری)۱۰۰۰۴۴۰.۰۰۰
۱۱تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A6 یکرو (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۷۰.۰۰۰
۱۲تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A6 دورو (۴روز کاری)۱۰۰۰۲۳۰.۰۰۰
۱۳تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A6 یکرو (۴روز کاری)۲۰۰۰۲۷۰.۰۰۰
۱۴تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A6 دورو (۴روز کاری)۲۰۰۰۳۱۰.۰۰۰
۱۵تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A6 یکرو (۴روز کاری)۵۰۰۰۵۳۰.۰۰۰
۱۶تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A6 دورو (۴روز کاری)۵۰۰۰۶۲۰.۰۰۰
۱۷تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A5 یکرو (۴روز کاری)۱۰۰۰۳۱۰.۰۰۰
۱۸تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A5 دورو (۴روز کاری)۱۰۰۰۴۲۰.۰۰۰
۱۹تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A5 یکرو (۴روز کاری)۲۰۰۰۴۶۰.۰۰۰
۲۰تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A5 دورو (۴روز کاری)۲۰۰۰۶۱۰.۰۰۰
۲۱تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A5 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۹۰۰.۰۰۰
۲۲تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A5 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۱.۰۸۰.۰۰۰
۲۳تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A4 یکرو (۴روز کاری)۱۰۰۰۶۲۰.۰۰۰
۲۴تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A4 دورو (۴روز کاری)۱۰۰۰۸۲۰.۰۰۰
۲۵تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A4 یکرو (۴روز کاری)۲۰۰۰۹۱۰.۰۰۰
۲۶تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A4 دورو (۴روز کاری)۲۰۰۰۱.۲۱۰.۰۰۰
۲۷تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A4 یکرو (۴روز کاری)۵۰۰۰۱.۶۳۰.۰۰۰
۲۸تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A4 دورو (۴روز کاری)۵۰۰۰۱.۹۶۰.۰۰۰
۲۹تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A3 یکرو (۴روز کاری)۱۰۰۰۱.۴۴۰.۰۰۰
۳۰تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A3 دورو (۴روز کاری)۱۰۰۰۲.۲۷۰.۰۰۰
۳۱تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A3 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۲.۲۸۰.۰۰۰
۳۲تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A3 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰
۳۳تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A3 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰
۳۴تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A3 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰
۳۵تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA6 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۲۲۰.۰۰۰
۳۶تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA6 دورو (۵روز کاری)۱۰۰۰۲۷۰.۰۰۰
۳۷تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA6 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۳۵۰.۰۰۰
۳۸تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA6 دورو (۵روز کاری)۲۰۰۰۴۲۰.۰۰۰
۳۹تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA6 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۷۳۰.۰۰۰
۴۰تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA6 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۸۶۰.۰۰۰
۴۱تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA5 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۴۰۰.۰۰۰
۴۲تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA5 دورو (۵روز کاری)۱۰۰۰۵۲۰.۰۰۰
۴۳تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA5 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۶۸۰.۰۰۰
۴۴تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA5 دورو (۵روز کاری)۲۰۰۰۸۳۰.۰۰۰
۴۵تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA5 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۱.۳۳۰.۰۰۰
۴۶تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA5 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۱.۴۹۰.۰۰۰
۴۷تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA4 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۷۹۰.۰۰۰
۴۸تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA4 دورو (۵روز کاری)۱۰۰۰۱.۰۳۰.۰۰۰
۴۹تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA4 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۱.۲۳۰.۰۰۰
۵۰تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA4 دورو (۵روز کاری)۲۰۰۰۱.۵۱۰.۰۰۰
۵۱تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA4 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۲.۶۲۰.۰۰۰
۵۲تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA4 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۲.۹۵۰.۰۰۰
۵۳تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA3 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۱.۷۹۵.۰۰۰
۵۴تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA3 دورو (۵روز کاری)۱۰۰۰۲.۶۳۰.۰۰۰
۵۵تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA3 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۲.۹۸۰.۰۰۰
۵۶تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA3 دورو (۵روز کاری)۲۰۰۰۴.۰۰۰.۰۰۰
۵۷تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA3 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰
۵۸تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA3 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰
۵۹تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۱۰۰۰ تاییA6 یکرو (۷روز کاری)۱۰۰۰۳۹۰.۰۰۰
۶۰تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۱۰۰۰ تاییA6 دورو (۷روز کاری)۱۰۰۰۴۵۰.۰۰۰
۶۱تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA5 یکرو (۷روز کاری)۲۰۰۰۸۹۵.۰۰۰
۶۲تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA5 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰۱.۰۸۰.۰۰۰
۶۳تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA4 یکرو (۷روز کاری)۲۰۰۰۱.۷۵۰.۰۰۰
۶۴تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA4 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰۲.۱۵۰.۰۰۰
۶۵تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA5 یکرو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰
۶۶تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA5 دورو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰
۶۷تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA4 یکرو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰
۶۸تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA4 یکرو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰
۶۹تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA3 یکرو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰
۷۰تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA3 دورو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰
۷۱تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۱۰۰۰ تایی B5 یکرو (۷روز کاری)۱۰۰۰
۷۲تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۱۰۰۰ تایی B4 یکرو (۷روز کاری۱۰۰۰
۷۳تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A6 یکرو (۷روز کاری)۵۰۰۰
۷۴تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A6 دورو (۷روز کاری)۵۰۰۰
۷۵تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A5 یکرو (۷روز کاری)۵۰۰۰
۷۶تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A5 دورو (۷روز کاری)۵۰۰۰
۷۷تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A4 یکرو (۷روز کاری)۵۰۰۰
۷۸تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A4 دورو (۷روز کاری)۵۰۰۰
۷۹تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A3 یکرو (۷روز کاری)۵۰۰۰
۸۰تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A3 دورو (۷روز کاری)۵۰۰۰
 
 

لیبل

ردیفمحصولتعدادقیمت
۱لیبل یووی ویزیتی (۴ روز کاری)۱۰۰۰۱۹۰.۰۰۰
۲لیبل سلفون براق ویزیتی(۸ روز کاری)۱۰۰۰۲۱۰.۰۰۰
۳لیبل فیلتر دار ویزیتی (۶ روز کاری)۱۰۰۰۱۹۰.۰۰۰
۴لیبل ۲ لتی ۹.۶ در ۸.۵ (۴ روز کاری)۱۰۰۰۳۸۰.۰۰۰
۵لیبل A410002.250.000
6لیبل ۱۷ در ۱۴۱۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰
۷لیبل شیشه ای(۷ روز کاری)۱۰۰۰۷۵۰.۰۰۰
۸لیبل متالایز (۲۵روز کاری)۱۰۰۰۸۶۰.۰۰۰
۹لیبل اموال گپ دار زردوسفید با چاپ مشکی ۱.۵ در ۴.۵۱۰۰۳۷۰.۰۰۰
۱۰لیبل اموال گپ دار زردوسفید با چاپ مشکی ۱.۵ در ۴.۵۲۰۰۳۸۰.۰۰۰
۱۱لیبل اموال گپ دار زردوسفید با چاپ مشکی ۱.۵ در ۴.۵۵۰۰۴۳۰.۰۰۰
۱۲لیبل اموال گپ دار زردوسفید با چاپ مشکی ۱.۵ در ۴.۵۱۰۰۰۵۹۰.۰۰۰
۱۳برچسب متالیک نقره ای پی وی سی ۵ در ۱.۵۱۰۰۰۷۵۰.۰۰۰
۱۴لیبل اموال گچی ۵ در ۲۱۰۰۰۱.۱۱۰.۰۰۰
۱۵لیبل تمام رنگی پلی استر(ژله ای) ۲ در ۳۱۰۰۰
۱۶لیبل طلاکوب بدون روکش (۱۶روز کاری)۱۰۰۰۲۹۵.۰۰۰
۱۷لیبل سلفون براق طلاکوب (۱۲روزکاری)۱۰۰۰۳۴۰.۰۰۰
۱۸لیبل سلفون مات طلاکوب (۱۴روزکاری)۱۰۰۰۳۵۰.۰۰۰
۱۹لیبل سلفون مات (۱۴روز کاری)۱۰۰۰۲۲۰.۰۰۰
۲۰لیبل گرد قطر ۴ سانت (۸روز کاری)۱۰۰۰۲۹۰.۰۰۰
۲۱لیبل گرد قطر ۸ سانت (۸روز کاری)۱۰۰۰۴۹۰.۰۰۰

 

فاکتور / قبض

دریفمحصولتعدادقیمت (تومان)
۱قبض یک سوم ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۳۳۰.۰۰۰
۲قبض یک سوم ۳۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۳۰۰۰۹۶۰.۰۰۰
۳قبض A5 (1000 شماره) (۸روز کاری) ۱۰۰۰۳۴۰.۰۰۰
۴قبض A5 (2000 شماره) (۸روز کاری) ۲۰۰۰۴۹۰.۰۰۰
۵فاکتور A5 دوبرگی ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۵۱۰.۰۰۰
۶فاکتور A5 دوبرگی ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۳۹۰.۰۰۰
۷فاکتور A4 دوبرگی ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۹۹۰.۰۰۰
۸فاکتور A4 دوبرگی ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۷۹۰.۰۰۰
۹فاکتور A5 سه برگی ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۷۶۰.۰۰۰
۱۰فاکتور A5 سه برگی ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۵۶۰.۰۰۰
۱۱فاکتور A4 سه برگی ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۱.۲۸۰.۰۰۰
۱۲فاکتور A4 سه برگی ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۹۹۰.۰۰۰
۱۳فاکتور A5 دوبرگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۹روز کاری)۱۰۰۰۵۸۰.۰۰۰
۱۴فاکتور A5 دوبرگی کاربن دار ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۴۶۰.۰۰۰
۱۵فاکتور A4 دوبرگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰
۱۶فاکتور A4 دوبرگی کاربن دار ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۹۵۰.۰۰۰
۱۷فاکتور A5 سه برگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۸۴۰.۰۰۰
۱۸فاکتور A5 سه برگی کاربن دار ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۶۴۰.۰۰۰
۱۹فاکتور A5 تمام رنگی دوبرگی ۱۰۰۰ شماره (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰
۲۰فاکتور A4 تمام رنگی دوبرگی ۱۰۰۰ شماره (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰
۲۱فاکتور A5 تمام رنگی سه برگی ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰
۲۲فاکتور A4 تمام رنگی سه برگی ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰
۲۳فاکتور A5 تمام رنگی دو برگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰
۲۴فاکتور A4 تمام رنگی دو برگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰
۲۵فاکتور A5 تمام رنگی سه برگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰
۲۶فاکتور A4 تمام رنگی سه برگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰

 

سربرگ / سرنسخه

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
۱سربرگ تحریر A5 یکرو واقعی ۱۰۰۰ تایی (۴ روزکاری)۱۰۰۰۴۲۰.۰۰۰
۲سربرگ تحریر A5 دورو واقعی ۱۰۰۰ تایی (۴ روزکاری)۱۰۰۰۶۱۰.۰۰۰
۳سربرگ تحریر A5 یکرو واقعی ۲۰۰۰ تایی (۴ روزکاری)۲۰۰۰۶۵۰.۰۰۰
۴سربرگ تحریر A5 دورو واقعی ۲۰۰۰ تایی (۴ روزکاری)۲۰۰۰۸۷۰.۰۰۰
۵سربرگ تحریر A5 یکرو واقعی ۵۰۰۰ تایی (۴ روزکاری)۵۰۰۰۱.۲۳۰.۰۰۰
۶سربرگ تحریر A5 دورو واقعی ۵۰۰۰ تایی (۴ روز کاری)۵۰۰۰۱.۴۹۰.۰۰۰
۷سربرگ تحریر A4 یکرو واقعی ۱۰۰۰ تایی (۴روز کاری)۱۰۰۰۸۱۰.۰۰۰
۸سربرگ تحریر A4 دورو واقعی ۱۰۰۰ تایی (۴ روزکاری)۱۰۰۰۱.۱۹۰.۰۰۰
۹سربرگ تحریر A4 یکرو واقعی ۲۰۰۰ تایی (۴ روز کاری)۲۰۰۰۱.۲۵۰.۰۰۰
۱۰سربرگ تحریر A4 دورو واقعی ۲۰۰۰ تایی (۴ روزکاری)۲۰۰۰۱.۷۱۰.۰۰۰
۱۱سربرگ تحریر A4 یکرو واقعی ۵۰۰۰ تایی (۴ روزکاری)۵۰۰۰۲.۴۴۰.۰۰۰
۱۲سربرگ تحریر A4 دورو واقعی ۵۰۰۰ تایی (۴ روزکاری)۵۰۰۰۳.۲۵۰.۰۰۰
۱۳سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم یکروA5 1000 تایی (۱۰روز کاری)۱۰۰۰۴۵۰.۰۰۰
۱۴سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم یکروA4 1000 تایی (۱۰روز کاری)۱۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰
۱۵سربرگ کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰عددی یکرو (۹روز کاری) A51000550.000
16سربرگ کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی یکرو (۹ روزکاری) A410001.100.000
17سرنسخه A5 تک رنگ تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱روز کاری)۱۰۰۰۲۳۰.۰۰۰
۱۸سرنسخه A5 تک رنگ تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ تایی (۱روز کاری)۲۰۰۰۳۸۰.۰۰۰
۱۹سربرگ ۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عددی یکرو ( ۱۰روزکاری ) A4 10001.220.000
20سربرگ ۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عددی یکرو ( ۱۰روزکاری ) A420001.950.000
21سربرگ ۱۶۰ گرم چاپ مشکی یکرو A4250350.000
22سربرگ ۱۶۰ گرم چاپ مشکی دورو A4250450.000
23سربرگ ۱۶۰ گرم چاپ مشکی یکرو A4500650.000
24سربرگ ۱۶۰ گرم چاپ مشکی دورو A4500850.000
25سربرگ ۱۶۰ گرم چاپ مشکی یکرو A410001.300.000
26سربرگ ۱۶۰ گرم چاپ مشکی دورو A410001.550.000

 

پاکت

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
۱پاکت نامه ملخی تحریر ۱۰۰۰ تایی (۸ روزکاری)۱۰۰۰۹۰۰.۰۰۰
۲پاکت نامه ملخی تحریر ۲۰۰۰ تایی (۹روز کاری)۲۰۰۰۱.۳۵۰.۰۰۰
۳پاکت نامه ملخی تحریر ۵۰۰۰ تایی (۹روز کاری)۵۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰
۴پاکت A5 تحریر ۱۰۰۰ تایی (۷ روز کاری)۱۰۰۰۹۹۰.۰۰۰
۵پاکت A5 تحریر ۲۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری)۲۰۰۰۱.۵۴۰.۰۰۰
۶پاکت A5 تحریر ۵۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۵۰۰۰۳.۱۰۰.۰۰۰
۷پاکت A4 تحریر ۱۰۰۰ تایی (۷روز کاری)۱۰۰۰۱.۷۵۰.۰۰۰
۸پاکت A4 تحریر ۲۰۰۰ تایی (۹روز کاری)۲۰۰۰۲.۹۰۰.۰۰۰
۹پاکت A4 تحریر ۵۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۵۰۰۰۵.۹۵۰.۰۰۰
۱۰پاکت نامه ملخی گلاسه ۱۳۵گرم ۱۰۰۰ تایی (۷روز کاری)۱۰۰۰۱.۰۵۰.۰۰۰
۱۱پاکت نامه ملخی گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تایی (۹ روز کاری)۲۰۰۰۱.۸۵۰.۰۰۰
۱۲پاکت نامه ملخی گلاسه ۱۳۵ ۵۰۰۰ تایی (۹ روز کاری)۵۰۰۰۳.۹۵۰.۰۰۰
۱۳پاکت A5 گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تایی (۷ روز کاری)۱۰۰۰۱.۳۰۰.۰۰۰
۱۴پاکت A5 گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تایی (۹ روز کاری)۲۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰
۱۵پاکت A5 گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۵۰۰۰۳.۹۵۰.۰۰۰
۱۶پاکت A4 گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تایی (۷ روز کاری)۱۰۰۰۲.۴۴۰.۰۰۰
۱۷پاکت A4 گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تایی (۹روز کاری)۲۰۰۰۳.۹۲۰.۰۰۰
۱۸پاکت A4 گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تایی (۹روز کاری)۵۰۰۰۸.۲۰۰.۰۰۰
۱۹پاکت نامه ملخی کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری)۱۰۰۰۱.۰۵۰.۰۰۰
۲۰پاکت A5 کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری)۱۰۰۰۱.۳۰۰.۰۰۰
۲۱پاکت A4 کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۵روز کاری)۱۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰
۲۲پاکت نامه تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ عددی (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰۹۲۰.۰۰۰
۲۳پاکت A5 تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ عددی (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰۱.۰۵۰.۰۰۰
۲۴پاکت A4 تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ عددی (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰
۲۵پاکت نامه ۱۴۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰
۲۶پاکت آ۴ ۱۴۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰
۲۷پاکت آ۵ ۱۴۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۱.۶۰۰.۰۰۰
۲۸پاکت نامه کرافت ۸۰ گرم (۱۵روز کاری)۱۰۰۰۹۸۰.۰۰۰
۲۹پاکت A5 کرافت ۸۰ گرم (۱۵روز کاری)۱۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰
۳۰پاکت A4 کرافت ۸۰ گرم (۱۵روز کاری)۱۰۰۰۲.۱۵۰.۰۰۰
۳۱پاکت A3 تحریر ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری) ۱۰۰۰۳.۹۰۰.۰۰۰
۳۲پاکت A3 کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۸روزکاری)۱۰۰۰۴.۲۵۰.۰۰۰
۳۳پاکت نامه ملخی چاپ مشکی یا قرمز ۱۰۰ تایی (۱ روز کاری)۱۰۰۱۸۰.۰۰۰
۳۴پاکت نامه ملخی چاپ مشکی یا قرمز ۵۰۰ تایی (۱ روز کاری)۵۰۰۳۵۰.۰۰۰
۳۵پاکت نامه ملخی چاپ مشکی یا قرمز ۱۰۰۰ تایی (۱ روز کاری)۱۰۰۰۵۹۰.۰۰۰
۳۶پاکت A4 چاپ مشکی یا قرمز ۱۰۰ تایی (۱روز کاری)۱۰۰۲۸۰.۰۰۰
۳۷پاکت A4 چاپ مشکی یا قرمز ۵۰۰ تایی (۱روز کاری)۵۰۰۷۵۰.۰۰۰
۳۸پاکت A4 چاپ مشکی یا قرمز ۱۰۰۰ تایی (۱روز کاری)۱۰۰۰۱.۲۵۰.۰۰۰

 

کاتالوگ

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
۱کاتالوگ A4 یکرو یووی ۲۰ در ۲۸ (۳روز کاری)۱۰۰۰
۲کاتالوگ A4 دورو یووی (۳روز کاری)۱۰۰۰
۳کاتالوگ A4 یکرو سلفون (۳روز کاری)۱۰۰۰۲.۴۸۸.۰۰۰
۴کاتالوگ A4 دورو سلفون (۳روز کاری)۱۰۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰
۵کاتالوگ A3 دورو سلفون (۳روز کاری)۱۰۰۰۶.۲۵۰.۰۰۰

 

پوستر

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
۱پوستر A2 تحریر ۴۵ در ۶۰ (۴ روز کاری)۱۰۰۰
۲پوستر A2 تحریر ۴۵ در ۶۰ (۴ روز کاری)۲۰۰۰
۳پوستر B2 تحریر ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۱۰۰۰
۴پوستر B2 تحریر ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۲۰۰۰
۵پوستر A2 گلاسه ۱۳۵ گرم ۴۵ در ۶۰ (۴ روز کاری)۱۰۰۰
۶پوستر A2 گلاسه ۱۳۵ گرم ۴۵ در ۶۰ (۴ روز کاری)۲۰۰۰
۷پوستر B2 گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۱۰۰۰
۸پوستر B2 گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۲۰۰۰
۹پوستر B2 تحریر ۸۰ گرم ایرانی ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۱۰۰۰
۱۰پوستر B2 تحریر ۸۰ گرم ایرانی ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۲۰۰۰
۱۱پوستر B2 تحریر ۸۰ گرم ایرانی ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۵۰۰۰

کارت ویزیت دیجیتال

 

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
۱کارت ویزیت دیجیتال یکرو کتان ۱۰۰ تایی (۱ساعته)۱۰۰۱۶۰.۰۰۰
۲کارت ویزیت دیجیتال دورو کتان ۱۰۰ تایی (۱ساعته)۱۰۰۲۲۰.۰۰۰
۳کارت ویزیت دیجیتال یکرو کرافت ۱۰۰ تایی (۱ساعته)۱۰۰۱۶۰.۰۰۰
۴کارت ویزیت دیجیتال دورو کرافت ۱۰۰ تایی (۱ساعته)۱۰۰۲۲۰.۰۰۰
۵کارت ویزیت لمینت براق یکرو (۱۰۰ تایی)۱۰۰
۶کارت ویزیت لمینت براق دورو (۱۰۰ تایی)۱۰۰
۷کارت ویزیت دیجیتال یکرو کتان ۱۰۰۰ تایی (۱ساعته)۱۰۰۰۴۹۰.۰۰۰
۸کارت ویزیت دیجیتال دورو کتان ۱۰۰۰ تایی (۱ساعته)۱۰۰۰۶۳۰.۰۰۰