فهرست بستن

تعرفه ها

کارت ویزیت های افست

ردیفمحصولتعدادقیمت
۱گلاسه یووی یکرو (۴روز کاری)۱۰۰۰۸۵.۰۰۰
۲گلاسه یووی دورو (۴روز کاری)۱۰۰۰۹۰.۰۰۰
۳سلفون مات یکرو (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۰۰.۰۰۰
۴سلفون مات دورو (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۱۰.۰۰۰
۵سلفون براق یکرو (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۰۰.۰۰۰
۶سلفون براق دورو (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۱۰.۰۰۰
۷سلفون براق دورو دورگرد (۲روز کاری)۱۰۰۰۱۶۵.۰۰۰
۸سلفون براق دورو دورگرد (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۵۵.۰۰۰
۹سلفون براق دورو دورگرد ۵۰۰ تایی (۴روز کاری)۵۰۰۱۲۰.۰۰۰
۱۰سلفون مات دورو دورگرد (۲روز کاری)۱۰۰۰۱۶۵.۰۰۰
۱۱سلفون مات دورو دورگرد (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۵۵.۰۰۰
۱۲سلفون مات دورو دورگرد ۵۰۰ تایی (۴روز کاری)۵۰۰۱۲۰.۰۰۰
۱۳کتان امباس یکرو (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۳۵.۰۰۰
۱۴کتان امباس دورو (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۴۵.۰۰۰
۱۵سوسماری یکرو (۱۱ روز کاری)۱۰۰۰۱۲۰.۰۰۰
۱۶سوسماری یکرو (۱۱ روز کاری)۱۰۰۰۱۳۰.۰۰۰
۱۷لمینت براق (۵روز کاری)۱۰۰۰۲۵۰.۰۰۰
۱۸لمینت براق ۵۰۰ تایی (۵روز کاری)۵۰۰۱۶۰.۰۰۰
۱۹لمینت مات (۵روز کاری)۱۰۰۰۳۵۵.۰۰۰
۲۰لمینت مات ۵۰۰ تایی (۵روز کاری)۵۰۰۲۱۰.۰۰۰
۲۱لمینت براق دایره قطر۵ (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۱۶۵.۰۰۰
۲۲لمینت مات دایره قطر۵ (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۲۲۰.۰۰۰
۲۳لمینت برجسته (۴روز کاری)۱۰۰۰۲۶۰.۰۰۰
۲۴لمینت برجسته مربع (۴روز کاری)۱۰۰۰۲۱۰.۰۰۰
۲۵لمینت برجسته طلاکوب(۱۴روز کاری)۱۰۰۰۳۹۵.۰۰۰
۲۶لمینت برجسته مربع طلاکوب(۱۲روز کاری)۱۰۰۰۳۱۰.۰۰۰
۲۷سلفون مات دورگرد موضعی(۱۲روز کاری)۱۰۰۰۱۹۰.۰۰۰
۲۸سلفون مات دورگرد طلاکوب(۱۲روز کاری)۱۰۰۰۲۹۵.۰۰۰
۲۹طلا کارت لمینت براق (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۳۶۰.۰۰۰
۳۰طلا کارت لمینت مات (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۴۹۵.۰۰۰
۳۱سلفون مخملی دورگرد (۸روز کاری)۱۰۰۰۲۹۵.۰۰۰
۳۲سلفون مخملی دورگرد موضعی (۱۱روز کاری)۱۰۰۰۳۳۰.۰۰۰
۳۳سلفون مخملی دورگرد طلاکوب (۱۱روز کاری)۱۰۰۰۴۷۰.۰۰۰
۳۴لمینت مخملی موضعی (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۴۲۰.۰۰۰
۳۵پی وی سی ۳۰۰ میکرون ۵۰۰ تایی (۱۱ روز کاری)۵۰۰۳۶۰.۰۰۰
۳۶پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۵۰۰ تایی (۴ روز کاری)۵۰۰۴۱۰.۰۰۰
۳۷پی وی سی ۵۰۰ میکرون (۷ روز کاری)۱۰۰۰۵۹۵.۰۰۰
۳۸پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۲۵۰ تایی (۷ روز کاری)۲۵۰۵۷۰.۰۰۰
۳۹پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۵۰۰ تایی (۹ روز کاری)۵۰۰۹۴۰.۰۰۰
۴۰پی وی سی ۷۶۰ میکرون (۹ روز کاری)۱۰۰۰۱.۵۶۰.۰۰۰
۴۱پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک ۵۰۰ تایی (۱۷ روز کاری)۵۰۰۱.۱۶۰.۰۰۰
۴۲پی وی سی برفکی ۵۰۰ تایی (۸روز کاری)۵۰۰۳۹۰.۰۰۰
۴۳کرافت دورگرد(۱۵ روز کاری)۱۰۰۰۱۷۵.۰۰۰
۴۴سلفون براق مربع دورگرد۵.۸ در۵.۶ (۵ روز کاری)۱۰۰۰۱۲۰.۰۰۰
۴۵سلفون مات مربع دورگرد۵.۸ در۵.۶ (۵ روز کاری)۱۰۰۰۱۲۰.۰۰۰
۴۶سلفون مات دورو دایره قطر ۴ سانت (۵روز کاری)۱۰۰۰۱۶۰.۰۰۰
۴۷سلفون مات دورو دایره قطر ۸ سانت (۵روز کاری)۱۰۰۰۲۷۰.۰۰۰
۴۸لمینت براق مربع دورگرد۵.۸ در۵.۶ (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰۲۱۰.۰۰۰
 
 

تراکت

ردیفمحصولتعدادقیمت
۱تراکت سیاه سفید ۲۰۰۰ تایی A6 یکرو (۱ روزکاری)۲۰۰۰۱۱۰.۰۰۰
۲تراکت سیاه سفید ۲۰۰۰ تایی A6 دورو (۱ روزکاری)۲۰۰۰۱۶۰.۰۰۰
۳تراکت سیاه سفید ۱۰۰۰ تایی A5 یکرو (۱ روزکاری)۱۰۰۰۱۱۰.۰۰۰
۴تراکت سیاه سفید ۱۰۰۰ تایی A5 دورو (۱ روزکاری)۱۰۰۰۱۶۰.۰۰۰
۵تراکت سیاه سفید ۲۰۰۰ تایی A5 یکرو (۱ روزکاری)۲۰۰۰۱۹۰.۰۰۰
۶تراکت سیاه سفید ۲۰۰۰ تایی A5 دورو (۱ روزکاری)۲۰۰۰۲۶۰.۰۰۰
۷تراکت سیاه سفید ۵۰۰۰ تایی A5 یکرو (۱ روزکاری)۵۰۰۰۴۹۰.۰۰۰
۸تراکت سیاه سفید ۵۰۰۰ تایی A5 دورو (۱ روزکاری)۵۰۰۰۶۳۰.۰۰۰
۹تراکت سیاه سفید ۱۰۰۰ تایی A4 یکرو (۱ روزکاری)۱۰۰۰۱۹۰.۰۰۰
۱۰تراکت سیاه سفید ۱۰۰۰ تایی A4 دورو (۱ روزکاری)۱۰۰۰۲۴۰.۰۰۰
۱۱تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A6 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۹۵.۰۰۰
۱۲تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A6 دورو (۷روز کاری)۱۰۰۰۱۳۰.۰۰۰
۱۳تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A6 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۱۳۰.۰۰۰
۱۴تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A6 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰۱۵۵.۰۰۰
۱۵تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A6 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۲۴۰.۰۰۰
۱۶تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A6 دورو (۷روز کاری)۵۰۰۰۲۸۰.۰۰۰
۱۷تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A5 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۱۶۰.۰۰۰
۱۸تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A5 دورو (۷روز کاری)۱۰۰۰۲۱۰.۰۰۰
۱۹تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A5 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۲۵۵.۰۰۰
۲۰تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A5 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰۲۹۵.۰۰۰
۲۱تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A5 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۴۹۰.۰۰۰
۲۲تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A5 دورو (۷روز کاری)۵۰۰۰۵۷۵.۰۰۰
۲۳تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A4 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۳۴۰.۰۰۰
۲۴تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A4 دورو (۷روز کاری)۱۰۰۰۴۱۰.۰۰۰
۲۵تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A4 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۴۹۰.۰۰۰
۲۶تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A4 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰۵۶۰.۰۰۰
۲۷تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A4 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۹۲۰.۰۰۰
۲۸تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A4 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۱.۱۱۰.۰۰۰
۲۹تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A3 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۵۹۰.۰۰۰
۳۰تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A3 دورو (۷روز کاری)۱۰۰۰۷۵۰.۰۰۰
۳۱تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A3 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۸۷۰.۰۰۰
۳۲تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A3 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰۱.۱۲۰.۰۰۰
۳۳تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A3 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۱.۸۵۰.۰۰۰
۳۴تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A3 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰
۳۵تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA6 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۱۴۰.۰۰۰
۳۶تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA6 دورو (۵روز کاری)۱۰۰۰۱۶۰.۰۰۰
۳۷تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA6 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۱۹۵.۰۰۰
۳۸تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA6 دورو (۵روز کاری)۲۰۰۰۲۳۰.۰۰۰
۳۹تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA6 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۴۳۰.۰۰۰
۴۰تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA6 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۴۶۰.۰۰۰
۴۱تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA5 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۲۳۰.۰۰۰
۴۲تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA5 دورو (۵روز کاری)۱۰۰۰۲۹۰.۰۰۰
۴۳تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA5 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۳۶۰.۰۰۰
۴۴تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA5 دورو (۵روز کاری)۲۰۰۰۴۳۰.۰۰۰
۴۵تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA5 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۷۸۰.۰۰۰
۴۶تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA5 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۸۶۰.۰۰۰
۴۷تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA4 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۴۴۰.۰۰۰
۴۸تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA4 دورو (۵روز کاری)۱۰۰۰۵۵۰.۰۰۰
۴۹تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA4 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۷۲۰.۰۰۰
۵۰تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA4 دورو (۵روز کاری)۲۰۰۰۸۲۰.۰۰۰
۵۱تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA4 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۱.۵۵۰.۰۰۰
۵۲تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA4 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۱.۶۹۰.۰۰۰
۵۳تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA3 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۸۱۰.۰۰۰
۵۴تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA3 دورو (۵روز کاری)۱۰۰۰۹۹۰.۰۰۰
۵۵تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA3 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۱.۴۲۰.۰۰۰
۵۶تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA3 دورو (۵روز کاری)۲۰۰۰۱.۶۰۰.۰۰۰
۵۷تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA3 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۳.۱۰۰.۰۰۰
۵۸تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA3 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۳.۴۰۰.۰۰۰
۵۹تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA6 یکرو (۷روز کاری)۲۰۰۰
۶۰تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA6 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰
۶۱تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA5 یکرو (۷روز کاری)۲۰۰۰
۶۲تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA5 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰
۶۳تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA4 یکرو (۷روز کاری)۲۰۰۰
۶۴تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA4 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰
۶۵تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA5 یکرو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰۲۷۵.۰۰۰
۶۶تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA5 دورو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰۳۴۵.۰۰۰
۶۷تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA4 یکرو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰۵۲۰.۰۰۰
۶۸تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA4 یکرو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰۶۶۰.۰۰۰
۶۹تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA3 یکرو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰
۷۰تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA3 دورو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰۱.۳۶۰.۰۰۰
۷۱تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۱۰۰۰ تایی B5 یکرو (۷روز کاری)۱۰۰۰
۷۲تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۱۰۰۰ تایی B4 یکرو (۷روز کاری۱۰۰۰
 
 

لیبل

ردیفمحصولتعدادقیمت
۱لیبل یووی ویزیتی (۴ روز کاری)۱۰۰۰۱۱۰.۰۰۰
۲لیبل سلفون براق ویزیتی(۸ روز کاری)۱۰۰۰۱۳۰.۰۰۰
۳لیبل فیلتر دار ویزیتی (۶ روز کاری)۱۰۰۰۱۳۰.۰۰۰
۴لیبل ۲ لتی ۹.۶ در ۸.۵ (۴ روز کاری)۱۰۰۰۲۲۰.۰۰۰
۵لیبل A410001.370.000
6لیبل ۱۷ در ۱۴۱۰۰۰۵۹۰.۰۰۰
۷لیبل شیشه ای(۷ روز کاری)۱۰۰۰۴۷۰.۰۰۰
۸لیبل متالایز (۲۵روز کاری)۱۰۰۰۵۴۰.۰۰۰
۹لیبل اموال گپ دار زردونقره ای با چاپ مشکی۱۰۰۰۳۳۰.۰۰۰
۱۰برچسب متالیک نقره ای پی وی سی ۵ در ۱.۵۱۰۰۰۴۱۰.۰۰۰
۱۱لیبل اموال گچی ۵ در ۲۱۰۰۰۷۲۰.۰۰۰
۱۲لیبل اموال گپ دار نقره ای با چاپ مشکی ۱۰۰ تایی۱۰۰۱۱۰.۰۰۰
۱۳لیبل اموال گپ دار نقره ای با چاپ مشکی ۲۰۰ تایی۲۰۰۱۲۰.۰۰۰
۱۴لیبل اموال گپ دار نقره ای با چاپ مشکی ۵۰۰ تایی۵۰۰۱۹۰.۰۰۰
۱۵لیبل تمام رنگی پلی استر(ژله ای)۱۰۰۰۹۹۰.۰۰۰
۱۶لیبل طلاکوب بدون روکش (۱۶روز کاری)۱۰۰۰
۱۷لیبل سلفون براق طلاکوب (۶روزکاری)۱۰۰۰
۱۸لیبل سلفون مات طلاکوب (۱۴روزکاری)۱۰۰۰
۱۹لیبل سلفون مات (۱۴روز کاری)۱۰۰۰
۲۰لیبل گرد قطر ۴ سانت (۵روز کاری)۱۰۰۰۱۶۰.۰۰۰
۲۱لیبل گرد قطر ۸ سانت (۵روز کاری)۱۰۰۰۲۷۰.۰۰۰

 

فاکتور / قبض

دریفمحصولتعدادقیمت
۱قبض یک سوم ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۱۳۰.۰۰۰
۲قبض یک سوم ۳۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۳۰۰۰۲۵۰.۰۰۰
۳قبض A5 (1000 شماره) (۸روز کاری) ۱۰۰۰۱۵۰.۰۰۰
۴قبض A5 (2000 شماره) (۸روز کاری) ۲۰۰۰۲۹۰.۰۰۰
۵فاکتور A5 دوبرگی ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۲۹۰.۰۰۰
۶فاکتور A5 دوبرگی ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۲۳۰.۰۰۰
۷فاکتور A4 دوبرگی ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۴۹۰.۰۰۰
۸فاکتور A4 دوبرگی ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۳۸۰.۰۰۰
۹فاکتور A5 سه برگی ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۴۱۰.۰۰۰
۱۰فاکتور A5 سه برگی ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۲۸۰.۰۰۰
۱۱فاکتور A4 سه برگی ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۶۳۰.۰۰۰
۱۲فاکتور A4 سه برگی ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۴۵۰.۰۰۰
۱۳فاکتور A5 دوبرگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۳۵۰.۰۰۰
۱۴فاکتور A5 دوبرگی کاربن دار ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۲۸۰.۰۰۰
۱۵فاکتور A4 دوبرگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۵۹۰.۰۰۰
۱۶فاکتور A4 دوبرگی کاربن دار ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۴۳۰.۰۰۰
۱۷فاکتور A5 سه برگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۴۷۰.۰۰۰
۱۸فاکتور A5 سه برگی کاربن دار ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۳۳۰.۰۰۰
۱۹فاکتور A5 تمام رنگی دوبرگی ۱۰۰۰ شماره (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰۳۹۵.۰۰۰
۲۰فاکتور A4 تمام رنگی دوبرگی ۱۰۰۰ شماره (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰۵۹۵.۰۰۰
۲۱فاکتور A5 تمام رنگی سه برگی ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰۵۲۰.۰۰۰
۲۲فاکتور A4 تمام رنگی سه برگی ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰۷۶۰.۰۰۰
۲۳فاکتور A5 تمام رنگی دو برگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰۵۱۰.۰۰۰
۲۴فاکتور A4 تمام رنگی دو برگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰۷۷۵.۰۰۰
۲۵فاکتور A5 تمام رنگی سه برگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰۶۶۰.۰۰۰
۲۶فاکتور A4 تمام رنگی سه برگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰۹۹۰.۰۰۰

 

سربرگ / سرنسخه

ردیفمحصولتعدادقیمت
۱سربرگ تحریر A5 یکرو واقعی ۱۰۰۰ تایی (۳روز کاری)۱۰۰۰۱۹۵.۰۰۰
۲سربرگ تحریر A5 دورو واقعی ۱۰۰۰ تایی (۷روز کاری)۱۰۰۰۲۶۰.۰۰۰
۳سربرگ تحریر A5 یکرو واقعی ۲۰۰۰ تایی (۳روز کاری)۲۰۰۰۲۸۰.۰۰۰
۴سربرگ تحریر A5 دورو واقعی ۲۰۰۰ تایی (۷روز کاری)۲۰۰۰۳۶۰.۰۰۰
۵سربرگ تحریر A5 یکرو واقعی ۵۰۰۰ تایی (۳روز کاری)۵۰۰۰۵۶۰.۰۰۰
۶سربرگ تحریر A5 دورو واقعی ۵۰۰۰ تایی (۷روز کاری)۵۰۰۰۶۶۰.۰۰۰
۷سربرگ تحریر A4 یکرو واقعی ۱۰۰۰ تایی (۳روز کاری)۱۰۰۰۳۶۰.۰۰۰
۸سربرگ تحریر A4 دورو واقعی ۱۰۰۰ تایی (۷روز کاری)۱۰۰۰۴۶۰.۰۰۰
۹سربرگ تحریر A4 یکرو واقعی ۲۰۰۰ تایی (۳روز کاری)۲۰۰۰۵۶۰.۰۰۰
۱۰سربرگ تحریر A4 دورو واقعی ۲۰۰۰ تایی (۷روز کاری)۲۰۰۰۶۸۰.۰۰۰
۱۱سربرگ تحریر A4 یکرو واقعی ۵۰۰۰ تایی (۳روز کاری)۵۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰
۱۲سربرگ تحریر A4 دورو واقعی ۵۰۰۰ تایی (۷روز کاری)۵۰۰۰۱.۲۲۰.۰۰۰
۱۳سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم یکروA4 1000 تایی (۸روز کاری)۱۰۰۰۶۵۰.۰۰۰
۱۴سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم دورو A4 1000 تایی (۸روز کاری)۱۰۰۰۸۵۰.۰۰۰
۱۵سربرگ کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰عددی یکرو (۸روز کاری) A41000750.000
16سربرگ کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی دورو (۸ روز کاری) A41000980.000
17سرنسخه A5 تک رنگ تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱روز کاری)۱۰۰۰۱۴۰.۰۰۰
۱۸سرنسخه A5 تک رنگ تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ تایی (۱روز کاری)۲۰۰۰۲۶۰.۰۰۰
۱۹سربرگ ۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عددی یکرو ( ۱۴روزکاری ) A4 1000750.000
20سربرگ ۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عددی یکرو ( ۱۴روزکاری ) A420001.300.000

 

پاکت

ردیفمحصولتعدادقیمت
۱پاکت نامه ملخی تحریر ۱۰۰۰ تایی (۹روز کاری)۱۰۰۰۴۱۰.۰۰۰
۲پاکت نامه ملخی تحریر ۲۰۰۰ تایی (۱۱روز کاری)۲۰۰۰۶۵۰.۰۰۰
۳پاکت نامه ملخی تحریر ۵۰۰۰ تایی (۱۳روز کاری)۵۰۰۰۱.۳۹۰.۰۰۰
۴پاکت A5 تحریر ۱۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری)۱۰۰۰۵۵۰.۰۰۰
۵پاکت A5 تحریر ۲۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری)۲۰۰۰۸۵۰.۰۰۰
۶پاکت A5 تحریر ۵۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۵۰۰۰۱.۷۵۰.۰۰۰
۷پاکت A4 تحریر ۱۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری)۱۰۰۰۹۹۰.۰۰۰
۸پاکت A4 تحریر ۲۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری)۲۰۰۰۱.۷۲۰.۰۰۰
۹پاکت A4 تحریر ۵۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۵۰۰۰۳.۲۵۰.۰۰۰
۱۰پاکت نامه ملخی گلاسه ۱۳۵گرم ۱۰۰۰ تایی (۹روز کاری)۱۰۰۰۵۸۰.۰۰۰
۱۱پاکت نامه ملخی گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تایی (۱۳روز کاری)۲۰۰۰۹۵۰.۰۰۰
۱۲پاکت نامه ملخی گلاسه ۱۳۵ ۵۰۰۰ تایی (۱۳روز کاری)۵۰۰۰۲.۲۵۰.۰۰۰
۱۳پاکت A5 گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۶۹۰.۰۰۰
۱۴پاکت A5 گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۲۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰
۱۵پاکت A5 گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۵۰۰۰۲.۴۵۰.۰۰۰
۱۶پاکت A4 گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری)۱۰۰۰۱.۳۴۰.۰۰۰
۱۷پاکت A4 گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۲۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰
۱۸پاکت A4 گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۵۰۰۰۴.۶۵۰.۰۰۰
۱۹پاکت نامه ملخی کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری)۱۰۰۰۷۵۰.۰۰۰
۲۰پاکت A5 کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۵روز کاری)۱۰۰۰۹۲۰.۰۰۰
۲۱پاکت A4 کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۵روز کاری)۱۰۰۰۱.۷۹۰.۰۰۰
۲۲پاکت نامه تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ عددی (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰۶۸۰.۰۰۰
۲۳پاکت A5 تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ عددی (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰۷۹۰.۰۰۰
۲۴پاکت A4 تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ عددی (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰
۲۵پاکت نامه ۱۴۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۹۹۰.۰۰۰
۲۶پاکت آ۴ ۱۴۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۱.۸۵۰.۰۰۰
۲۷پاکت آ۵ ۱۴۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۹۹۰.۰۰۰
۲۸پاکت نامه کرافت ۸۰ گرم (۱۵روز کاری)۱۰۰۰۴۸۰.۰۰۰
۲۹پاکت A5 کرافت ۸۰ گرم (۱۵روز کاری)۱۰۰۰۶۶۰.۰۰۰
۳۰پاکت A4 کرافت ۸۰ گرم (۱۵روز کاری)۱۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰
۳۱پاکت A3 تحریر ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری) ۱۰۰۰۲.۹۵۰.۰۰۰
۳۲پاکت A3 کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۸روزکاری)۱۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰
۳۳پاکت نامه ملخی چاپ مشکی یا قرمز ۱۰۰ تایی (۱ روز کاری)۱۰۰۱۲۰.۰۰۰
۳۴پاکت نامه ملخی چاپ مشکی یا قرمز ۵۰۰ تایی (۱ روز کاری)۵۰۰۲۳۰.۰۰۰
۳۵پاکت نامه ملخی چاپ مشکی یا قرمز ۱۰۰۰ تایی (۱ روز کاری)۱۰۰۰۳۱۰.۰۰۰
۳۶پاکت A4 چاپ مشکی یا قرمز ۱۰۰ تایی (۱روز کاری)۱۰۰۱۵۰.۰۰۰
۳۷پاکت A4 چاپ مشکی یا قرمز ۵۰۰ تایی (۱روز کاری)۵۰۰۴۵۰.۰۰۰
۳۸پاکت A4 چاپ مشکی یا قرمز ۱۰۰۰ تایی (۱روز کاری)۱۰۰۰۷۵۰.۰۰۰

 

کاتالوگ

ردیفمحصولتعدادقیمت
۱کاتالوگ A4 یکرو یووی ۲۰ در ۲۸ (۳روز کاری)۱۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰
۲کاتالوگ A4 دورو یووی (۳روز کاری)۱۰۰۰۱.۳۰۰.۰۰۰
۳کاتالوگ A4 یکرو سلفون (۳روز کاری)۱۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰
۴کاتالوگ A4 دورو سلفون (۳روز کاری)۱۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰
۵کاتالوگ A3 دورو سلفون (۳روز کاری)۱۰۰۰۲.۸۵۰.۰۰۰

 

پوستر

ردیفمحصولتعدادقیمت
۱پوستر A2 تحریر ۴۵ در ۶۰ (۴ روز کاری)۱۰۰۰۱.۵۸۰.۰۰۰
۲پوستر A2 تحریر ۴۵ در ۶۰ (۴ روز کاری)۲۰۰۰۲.۲۸۰.۰۰۰
۳پوستر B2 تحریر ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۱۰۰۰۱.۶۸۰.۰۰۰
۴پوستر B2 تحریر ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۲۰۰۰۲.۵۳۰.۰۰۰
۵پوستر A2 گلاسه ۱۳۵ گرم ۴۵ در ۶۰ (۴ روز کاری)۱۰۰۰۲.۰۵۰.۰۰۰
۶پوستر A2 گلاسه ۱۳۵ گرم ۴۵ در ۶۰ (۴ روز کاری)۲۰۰۰۳.۳۰۰.۰۰۰
۷پوستر B2 گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۱۰۰۰۲.۳۸۰.۰۰۰
۸پوستر B2 گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۲۰۰۰۳.۹۳۰.۰۰۰
۹پوستر B2 تحریر ۸۰ گرم ایرانی ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۱۰۰۰۱.۴۹۰.۰۰۰
۱۰پوستر B2 تحریر ۸۰ گرم ایرانی ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۲۰۰۰۲.۲۳۰.۰۰۰
۱۱پوستر B2 تحریر ۸۰ گرم ایرانی ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۵۰۰۰۴.۲۵۰.۰۰۰