فهرست بستن

تعرفه ها

کارت ویزیت های افست

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
۱گلاسه یووی یکرو (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۳۰.۰۰۰
۲گلاسه یووی دورو (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۴۰.۰۰۰
۳سلفون مات و براق یکرو (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۵۰.۰۰۰
۴سلفون مات و براق دورو (۴روز کاری)۱۰۰۰۱۶۰.۰۰۰
۵سلفون مات و براق یکرو (۲روز کاری)۱۰۰۰۱۷۰.۰۰۰
۶سلفون مات و براق دورو (۲روز کاری)۱۰۰۰۱۸۰.۰۰۰
۷سلفون براق دورو دورگرد (۲روز کاری)۱۰۰۰۲۵۰.۰۰۰
۸سلفون براق دورو دورگرد (۴روز کاری)۱۰۰۰۲۲۰.۰۰۰
۹سلفون براق دورو دورگرد ۵۰۰ تایی (۴روز کاری)۵۰۰۱۷۰.۰۰۰
۱۰سلفون مات دورو دورگرد (۲روز کاری)۱۰۰۰۲۵۰.۰۰۰
۱۱سلفون مات دورو دورگرد (۴روز کاری)۱۰۰۰۲۲۰.۰۰۰
۱۲سلفون مات دورو دورگرد ۵۰۰ تایی (۴روز کاری)۵۰۰۱۷۰.۰۰۰
۱۳کتان امباس یکرو (۶روز کاری)۱۰۰۰۱۹۰.۰۰۰
۱۴کتان امباس دورو (۶روز کاری)۱۰۰۰۲۲۰.۰۰۰
۱۵سوسماری یکرو (۱۱ روز کاری)۱۰۰۰۱۹۰.۰۰۰
۱۶سوسماری دورو (۱۱ روز کاری)۱۰۰۰۲۲۰.۰۰۰
۱۷لمینت براق (۵روز کاری)۱۰۰۰۳۹۰.۰۰۰
۱۸لمینت براق ۵۰۰ تایی (۵روز کاری)۵۰۰۲۹۰.۰۰۰
۱۹لمینت مات (۵روز کاری)۱۰۰۰
۲۰لمینت مات ۵۰۰ تایی (۵روز کاری)۵۰۰
۲۱لمینت براق دایره قطر۵ (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۳۸۰.۰۰۰
۲۲
۲۳لمینت برجسته (۵روز کاری)۱۰۰۰۳۹۰.۰۰۰
۲۴لمینت برجسته مربع (۵روز کاری)۱۰۰۰۳۱۰.۰۰۰
۲۵لمینت برجسته طلاکوب(۱۴روز کاری)۱۰۰۰۶۵۰.۰۰۰
۲۶لمینت برجسته مربع طلاکوب(۱۲روز کاری)۱۰۰۰۴۹۰.۰۰۰
۲۷سلفون مات دورگرد موضعی(۱۲روز کاری)۱۰۰۰۳۲۰.۰۰۰
۲۸سلفون مات دورگرد طلاکوب(۱۲روز کاری)۱۰۰۰۴۸۰.۰۰۰
۲۹طلا کارت لمینت براق (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۵۹۰.۰۰۰
۳۰طلا کارت لمینت مات (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۸۸۰.۰۰۰
۳۱سلفون مخملی دورگرد (۸روز کاری)۱۰۰۰۴۳۰.۰۰۰
۳۲سلفون مخملی دورگرد موضعی (۱۱روز کاری)۱۰۰۰۵۳۰.۰۰۰
۳۳سلفون مخملی دورگرد طلاکوب (۱۱روز کاری)۱۰۰۰۶۵۰.۰۰۰
۳۴لمینت مخملی موضعی (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۵۸۰.۰۰۰
۳۵پی وی سی ۳۰۰ میکرون ۵۰۰ تایی (۱۱ روز کاری)۵۰۰۴۵۰.۰۰۰
۳۶پی وی سی ۵۰۰ میکرون ۵۰۰ تایی (۴ روز کاری)۵۰۰۵۵۰.۰۰۰
۳۷پی وی سی ۵۰۰ میکرون (۷ روز کاری)۱۰۰۰۷۹۰.۰۰۰
۳۸پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۲۵۰ تایی (۷ روز کاری)۲۵۰۷۵۰.۰۰۰
۳۹پی وی سی ۷۶۰ میکرون ۵۰۰ تایی (۹ روز کاری)۵۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰
۴۰پی وی سی ۷۶۰ میکرون (۹ روز کاری)۱۰۰۰۱.۷۶۰.۰۰۰
۴۱پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک ۵۰۰ تایی (۱۷ روز کاری)۵۰۰۱.۳۶۰.۰۰۰
۴۲پی وی سی برفکی ۵۰۰ تایی (۸روز کاری)۵۰۰۵۸۰.۰۰۰
۴۳کرافت دورگرد(۱۵ روز کاری)۱۰۰۰۲۴۰.۰۰۰
۴۴سلفون براق مربع دورگرد۵.۸ در۵.۶ (۷ روز کاری)۱۰۰۰۱۹۰.۰۰۰
۴۵سلفون مات مربع دورگرد۵.۸ در۵.۶ (۷ روز کاری)۱۰۰۰۱۹۰.۰۰۰
۴۶
۴۷سلفون مات دورو دایره قطر ۸ سانت (۷روز کاری)۱۰۰۰۳۸۰.۰۰۰
۴۸لمینت براق مربع دورگرد۵.۸ در۵.۶ (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰۳۱۰.۰۰۰
 
 

تراکت

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
۱تراکت سیاه سفید ۲۰۰۰ تایی A6 یکرو (۱ روزکاری)۲۰۰۰۱۷۰.۰۰۰
۲تراکت سیاه سفید ۲۰۰۰ تایی A6 دورو (۱ روزکاری)۲۰۰۰۲۷۰.۰۰۰
۳تراکت سیاه سفید ۱۰۰۰ تایی A5 یکرو (۱ روزکاری)۱۰۰۰۱۶۰.۰۰۰
۴تراکت سیاه سفید ۱۰۰۰ تایی A5 دورو (۱ روزکاری)۱۰۰۰۲۵۰.۰۰۰
۵تراکت سیاه سفید ۲۰۰۰ تایی A5 یکرو (۱ روزکاری)۲۰۰۰۲۴۰.۰۰۰
۶تراکت سیاه سفید ۲۰۰۰ تایی A5 دورو (۱ روزکاری)۲۰۰۰۲۹۰.۰۰۰
۷تراکت سیاه سفید ۵۰۰۰ تایی A5 یکرو (۱ روزکاری)۵۰۰۰۵۵۰.۰۰۰
۸تراکت سیاه سفید ۵۰۰۰ تایی A5 دورو (۱ روزکاری)۵۰۰۰۷۵۰.۰۰۰
۹تراکت سیاه سفید ۱۰۰۰ تایی A4 یکرو (۱ روزکاری)۱۰۰۰۲۲۰.۰۰۰
۱۰تراکت سیاه سفید ۱۰۰۰ تایی A4 دورو (۱ روزکاری)۱۰۰۰۳۲۰.۰۰۰
۱۱تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A6 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۱۵۰.۰۰۰
۱۲تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A6 دورو (۷روز کاری)۱۰۰۰۱۹۰.۰۰۰
۱۳تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A6 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۲۵۰.۰۰۰
۱۴تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A6 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰۳۱۰.۰۰۰
۱۵تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A6 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۳۷۰.۰۰۰
۱۶تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A6 دورو (۷روز کاری)۵۰۰۰۴۵۰.۰۰۰
۱۷تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A5 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۲۷۰.۰۰۰
۱۸تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A5 دورو (۷روز کاری)۱۰۰۰۳۵۰.۰۰۰
۱۹تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A5 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۳۹۰.۰۰۰
۲۰تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A5 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰۴۹۰.۰۰۰
۲۱تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A5 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۶۸۰.۰۰۰
۲۲تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A5 دورو (۷روز کاری)۵۰۰۰۷۸۰.۰۰۰
۲۳تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A4 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۴۵۰.۰۰۰
۲۴تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A4 دورو (۷روز کاری)۱۰۰۰۵۸۰.۰۰۰
۲۵تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A4 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۶۹۰.۰۰۰
۲۶تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A4 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰۸۱۰.۰۰۰
۲۷تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A4 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۱.۳۰۰.۰۰۰
۲۸تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A4 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۱.۶۰۰.۰۰۰
۲۹تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A3 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۷۱۰.۰۰۰
۳۰تراکت رنگی تحریر ۱۰۰۰ تایی A3 دورو (۷روز کاری)۱۰۰۰۹۳۰.۰۰۰
۳۱تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A3 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰
۳۲تراکت رنگی تحریر ۲۰۰۰ تایی A3 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰۱.۴۴۰.۰۰۰
۳۳تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A3 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۲.۲۸۰.۰۰۰
۳۴تراکت رنگی تحریر ۵۰۰۰ تایی A3 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۲.۶۵۰.۰۰۰
۳۵تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA6 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۱۹۰.۰۰۰
۳۶تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA6 دورو (۵روز کاری)۱۰۰۰۲۲۰.۰۰۰
۳۷تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA6 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۲۹۰.۰۰۰
۳۸تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA6 دورو (۵روز کاری)۲۰۰۰۳۳۰.۰۰۰
۳۹تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA6 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۵۸۰.۰۰۰
۴۰تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA6 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۶۵۰.۰۰۰
۴۱تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA5 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۳۳۰.۰۰۰
۴۲تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA5 دورو (۵روز کاری)۱۰۰۰۳۹۰.۰۰۰
۴۳تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA5 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۵۴۰.۰۰۰
۴۴تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA5 دورو (۵روز کاری)۲۰۰۰۶۲۰.۰۰۰
۴۵تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA5 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰
۴۶تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA5 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۱.۲۵۰.۰۰۰
۴۷تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA4 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۶۵۰.۰۰۰
۴۸تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA4 دورو (۵روز کاری)۱۰۰۰۸۰۰.۰۰۰
۴۹تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA4 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۱.۰۵۰.۰۰۰
۵۰تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA4 دورو (۵روز کاری)۲۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰
۵۱تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA4 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۲.۳۰۰.۰۰۰
۵۲تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA4 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۲.۴۰۰.۰۰۰
۵۳تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA3 یکرو (۵روز کاری)۱۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰
۵۴تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA3 دورو (۵روز کاری)۱۰۰۰۱.۴۸۰.۰۰۰
۵۵تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA3 یکرو (۵روز کاری)۲۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰
۵۶تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تاییA3 دورو (۵روز کاری)۲۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰
۵۷تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA3 یکرو (۵روز کاری)۵۰۰۰۴.۴۰۰.۰۰۰
۵۸تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تاییA3 دورو (۵روز کاری)۵۰۰۰۴.۶۵۰.۰۰۰
۵۹تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA6 یکرو (۷روز کاری)۲۰۰۰
۶۰تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA6 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰
۶۱تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA5 یکرو (۷روز کاری)۲۰۰۰
۶۲تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA5 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰
۶۳تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA4 یکرو (۷روز کاری)۲۰۰۰
۶۴تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۲۰۰۰ تاییA4 دورو (۷روز کاری)۲۰۰۰
۶۵تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA5 یکرو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰۴۰۰.۰۰۰
۶۶تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA5 دورو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰۵۲۰.۰۰۰
۶۷تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA4 یکرو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰۷۵۰.۰۰۰
۶۸تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA4 یکرو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰۸۹۰.۰۰۰
۶۹تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA3 یکرو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰۱.۴۰۰.۰۰۰
۷۰تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تاییA3 دورو سایز واقعی (۵روز کاری)۱۰۰۰۱.۹۵۰.۰۰۰
۷۱تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۱۰۰۰ تایی B5 یکرو (۷روز کاری)۱۰۰۰
۷۲تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم ۱۰۰۰ تایی B4 یکرو (۷روز کاری۱۰۰۰
۷۳تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A6 یکرو (۷روز کاری)۵۰۰۰
۷۴تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A6 دورو (۷روز کاری)۵۰۰۰
۷۵تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A5 یکرو (۷روز کاری)۵۰۰۰
۷۶تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A5 دورو (۷روز کاری)۵۰۰۰
۷۷تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A4 یکرو (۷روز کاری)۵۰۰۰
۷۸تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A4 دورو (۷روز کاری)۵۰۰۰
۷۹تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A3 یکرو (۷روز کاری)۵۰۰۰
۸۰تراکت رنگی تحریر ایرانی ۵۰۰۰ تایی A3 دورو (۷روز کاری)۵۰۰۰
 
 

لیبل

ردیفمحصولتعدادقیمت
۱لیبل یووی ویزیتی (۴ روز کاری)۱۰۰۰۱۶۰.۰۰۰
۲لیبل سلفون براق ویزیتی(۸ روز کاری)۱۰۰۰۱۸۰.۰۰۰
۳لیبل فیلتر دار ویزیتی (۶ روز کاری)۱۰۰۰۱۸۰.۰۰۰
۴لیبل ۲ لتی ۹.۶ در ۸.۵ (۴ روز کاری)۱۰۰۰۳۲۰.۰۰۰
۵لیبل A410002.250.000
6لیبل ۱۷ در ۱۴۱۰۰۰۱.۱۰۰.۰۰۰
۷لیبل شیشه ای(۷ روز کاری)۱۰۰۰۷۵۰.۰۰۰
۸لیبل متالایز (۲۵روز کاری)۱۰۰۰۸۵۰.۰۰۰
۹لیبل اموال گپ دار زردوسفید با چاپ مشکی ۱.۵ در ۴.۵۱۰۰۲۷۰.۰۰۰
۱۰لیبل اموال گپ دار زردوسفید با چاپ مشکی ۱.۵ در ۴.۵۲۰۰۲۸۰.۰۰۰
۱۱لیبل اموال گپ دار زردوسفید با چاپ مشکی ۱.۵ در ۴.۵۵۰۰۳۳۰.۰۰۰
۱۲لیبل اموال گپ دار زردوسفید با چاپ مشکی ۱.۵ در ۴.۵۱۰۰۰۴۹۰.۰۰۰
۱۳برچسب متالیک نقره ای پی وی سی ۵ در ۱.۵۱۰۰۰۶۵۰.۰۰۰
۱۴لیبل اموال گچی ۵ در ۲۱۰۰۰۹۹۰.۰۰۰
۱۵لیبل تمام رنگی پلی استر(ژله ای) ۲ در ۳۱۰۰۰۱.۷۰۰.۰۰۰
۱۶لیبل طلاکوب بدون روکش (۱۶روز کاری)۱۰۰۰۳۸۰.۰۰۰
۱۷لیبل سلفون براق طلاکوب (۶روزکاری)۱۰۰۰۳۹۰.۰۰۰
۱۸لیبل سلفون مات طلاکوب (۱۴روزکاری)۱۰۰۰۳۹۰.۰۰۰
۱۹لیبل سلفون مات (۱۴روز کاری)۱۰۰۰۱۹۰.۰۰۰
۲۰لیبل گرد قطر ۴ سانت (۸روز کاری)۱۰۰۰۲۵۰.۰۰۰
۲۱لیبل گرد قطر ۸ سانت (۸روز کاری)۱۰۰۰۴۹۰.۰۰۰

 

فاکتور / قبض

دریفمحصولتعدادقیمت (تومان)
۱قبض یک سوم ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۱۹۰.۰۰۰
۲قبض یک سوم ۳۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۳۰۰۰۳۸۰.۰۰۰
۳قبض A5 (1000 شماره) (۸روز کاری) ۱۰۰۰۲۶۰.۰۰۰
۴قبض A5 (2000 شماره) (۸روز کاری) ۲۰۰۰۴۲۰.۰۰۰
۵فاکتور A5 دوبرگی ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۴۳۰.۰۰۰
۶فاکتور A5 دوبرگی ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۳۵۰.۰۰۰
۷فاکتور A4 دوبرگی ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۷۴۰.۰۰۰
۸فاکتور A4 دوبرگی ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۶۹۰.۰۰۰
۹فاکتور A5 سه برگی ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۵۸۰.۰۰۰
۱۰فاکتور A5 سه برگی ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۴۵۰.۰۰۰
۱۱فاکتور A4 سه برگی ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۹۹۰.۰۰۰
۱۲فاکتور A4 سه برگی ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۶۵۰.۰۰۰
۱۳فاکتور A5 دوبرگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۴۹۰.۰۰۰
۱۴فاکتور A5 دوبرگی کاربن دار ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۴۱۰.۰۰۰
۱۵فاکتور A4 دوبرگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۸۲۰.۰۰۰
۱۶فاکتور A4 دوبرگی کاربن دار ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۵۹۰.۰۰۰
۱۷فاکتور A5 سه برگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۸روز کاری)۱۰۰۰۵۹۰.۰۰۰
۱۸فاکتور A5 سه برگی کاربن دار ۵۰۰ شماره (۸روز کاری)۵۰۰۴۸۰.۰۰۰
۱۹فاکتور A5 تمام رنگی دوبرگی ۱۰۰۰ شماره (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰۶۷۰.۰۰۰
۲۰فاکتور A4 تمام رنگی دوبرگی ۱۰۰۰ شماره (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰۹۹۰.۰۰۰
۲۱فاکتور A5 تمام رنگی سه برگی ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰۸۸۰.۰۰۰
۲۲فاکتور A4 تمام رنگی سه برگی ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰۱.۶۵۰.۰۰۰
۲۳فاکتور A5 تمام رنگی دو برگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰۶۹۰.۰۰۰
۲۴فاکتور A4 تمام رنگی دو برگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰۱.۱۸۰.۰۰۰
۲۵فاکتور A5 تمام رنگی سه برگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰۹۴۰.۰۰۰
۲۶فاکتور A4 تمام رنگی سه برگی کاربن دار ۱۰۰۰ شماره (۱۴ روز کاری)۱۰۰۰۱.۷۰۰.۰۰۰

 

سربرگ / سرنسخه

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
۱سربرگ تحریر A5 یکرو واقعی ۱۰۰۰ تایی (۳روز کاری)۱۰۰۰۲۹۰.۰۰۰
۲سربرگ تحریر A5 دورو واقعی ۱۰۰۰ تایی (۷روز کاری)۱۰۰۰۳۹۰.۰۰۰
۳سربرگ تحریر A5 یکرو واقعی ۲۰۰۰ تایی (۳روز کاری)۲۰۰۰۴۴۰.۰۰۰
۴سربرگ تحریر A5 دورو واقعی ۲۰۰۰ تایی (۷روز کاری)۲۰۰۰۵۳۰.۰۰۰
۵سربرگ تحریر A5 یکرو واقعی ۵۰۰۰ تایی (۳روز کاری)۵۰۰۰۸۸۰.۰۰۰
۶سربرگ تحریر A5 دورو واقعی ۵۰۰۰ تایی (۷روز کاری)۵۰۰۰۹۹۰.۰۰۰
۷سربرگ تحریر A4 یکرو واقعی ۱۰۰۰ تایی (۳روز کاری)۱۰۰۰۵۳۰.۰۰۰
۸سربرگ تحریر A4 دورو واقعی ۱۰۰۰ تایی (۷روز کاری)۱۰۰۰۷۵۰.۰۰۰
۹سربرگ تحریر A4 یکرو واقعی ۲۰۰۰ تایی (۳روز کاری)۲۰۰۰۸۵۰.۰۰۰
۱۰سربرگ تحریر A4 دورو واقعی ۲۰۰۰ تایی (۷روز کاری)۲۰۰۰۱.۰۶۰.۰۰۰
۱۱سربرگ تحریر A4 یکرو واقعی ۵۰۰۰ تایی (۳روز کاری)۵۰۰۰۱.۶۵۰.۰۰۰
۱۲سربرگ تحریر A4 دورو واقعی ۵۰۰۰ تایی (۷روز کاری)۵۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰
۱۳سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم یکروA5 1000 تایی (۱۰روز کاری)۱۰۰۰۳۹۰.۰۰۰
۱۴سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم یکروA4 1000 تایی (۱۰روز کاری)۱۰۰۰۶۹۰.۰۰۰
۱۵سربرگ کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰عددی یکرو (۱۲روز کاری) A51000480.000
16سربرگ کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ عددی یکرو (۱۲ روز کاری) A41000930.000
17سرنسخه A5 تک رنگ تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱روز کاری)۱۰۰۰۲۲۰.۰۰۰
۱۸سرنسخه A5 تک رنگ تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ تایی (۱روز کاری)۲۰۰۰۳۸۰.۰۰۰
۱۹سربرگ ۱۴۰ گرم کارتی ۱۰۰۰ عددی یکرو ( ۱۴روزکاری ) A4 1000950.000
20سربرگ ۱۴۰ گرم کارتی ۲۰۰۰ عددی یکرو ( ۱۴روزکاری ) A420001.780.000

 

پاکت

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
۱پاکت نامه ملخی تحریر ۱۰۰۰ تایی (۹روز کاری)۱۰۰۰۶۳۰.۰۰۰
۲پاکت نامه ملخی تحریر ۲۰۰۰ تایی (۱۱روز کاری)۲۰۰۰۹۹۰.۰۰۰
۳پاکت نامه ملخی تحریر ۵۰۰۰ تایی (۱۳روز کاری)۵۰۰۰۲.۲۰۰.۰۰۰
۴پاکت A5 تحریر ۱۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری)۱۰۰۰۷۳۰.۰۰۰
۵پاکت A5 تحریر ۲۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری)۲۰۰۰۱.۲۰۰.۰۰۰
۶پاکت A5 تحریر ۵۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۵۰۰۰۲.۵۰۰.۰۰۰
۷پاکت A4 تحریر ۱۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری)۱۰۰۰۱.۳۳۰.۰۰۰
۸پاکت A4 تحریر ۲۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری)۲۰۰۰۲.۱۰۰.۰۰۰
۹پاکت A4 تحریر ۵۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۵۰۰۰۴.۳۰۰.۰۰۰
۱۰پاکت نامه ملخی گلاسه ۱۳۵گرم ۱۰۰۰ تایی (۹روز کاری)۱۰۰۰۸۳۰۰.۰۰۰
۱۱پاکت نامه ملخی گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تایی (۱۳روز کاری)۲۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰
۱۲پاکت نامه ملخی گلاسه ۱۳۵ ۵۰۰۰ تایی (۱۳روز کاری)۵۰۰۰۳.۶۵۰.۰۰۰
۱۳پاکت A5 گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۹۳۰.۰۰۰
۱۴پاکت A5 گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۲۰۰۰۱.۶۶۰.۰۰۰
۱۵پاکت A5 گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۵۰۰۰۳.۹۵۰.۰۰۰
۱۶پاکت A4 گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری)۱۰۰۰۱.۷۵۰.۰۰۰
۱۷پاکت A4 گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۲۰۰۰۲.۹۲۰.۰۰۰
۱۸پاکت A4 گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۵۰۰۰۶.۵۰۰.۰۰۰
۱۹پاکت نامه ملخی کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری)۱۰۰۰۸۳۰.۰۰۰
۲۰پاکت A5 کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۵روز کاری)۱۰۰۰۹۷۰.۰۰۰
۲۱پاکت A4 کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۵روز کاری)۱۰۰۰۱.۸۸۰.۰۰۰
۲۲پاکت نامه تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ عددی (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰۸۵۰.۰۰۰
۲۳پاکت A5 تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ عددی (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰۹۹۰.۰۰۰
۲۴پاکت A4 تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ عددی (۱۰ روز کاری)۱۰۰۰۱.۹۹۰.۰۰۰
۲۵پاکت نامه ۱۴۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۱.۴۵۰.۰۰۰
۲۶پاکت آ۴ ۱۴۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۲.۸۰۰.۰۰۰
۲۷پاکت آ۵ ۱۴۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۲روز کاری)۱۰۰۰۱.۶۰۰.۰۰۰
۲۸پاکت نامه کرافت ۸۰ گرم (۱۵روز کاری)۱۰۰۰۸۵۰.۰۰۰
۲۹پاکت A5 کرافت ۸۰ گرم (۱۵روز کاری)۱۰۰۰۹۲۰.۰۰۰
۳۰پاکت A4 کرافت ۸۰ گرم (۱۵روز کاری)۱۰۰۰۱.۶۵۰.۰۰۰
۳۱پاکت A3 تحریر ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۱۰روز کاری) ۱۰۰۰۴.۵۰۰.۰۰۰
۳۲پاکت A3 کتان ۱۲۰ گرم ۱۰۰۰ تایی (۸روزکاری)۱۰۰۰۴.۹۰۰.۰۰۰
۳۳پاکت نامه ملخی چاپ مشکی یا قرمز ۱۰۰ تایی (۱ روز کاری)۱۰۰۱۸۰.۰۰۰
۳۴پاکت نامه ملخی چاپ مشکی یا قرمز ۵۰۰ تایی (۱ روز کاری)۵۰۰۳۴۰.۰۰۰
۳۵پاکت نامه ملخی چاپ مشکی یا قرمز ۱۰۰۰ تایی (۱ روز کاری)۱۰۰۰۴۲۰.۰۰۰
۳۶پاکت A4 چاپ مشکی یا قرمز ۱۰۰ تایی (۱روز کاری)۱۰۰۲۶۰.۰۰۰
۳۷پاکت A4 چاپ مشکی یا قرمز ۵۰۰ تایی (۱روز کاری)۵۰۰۶۸۰.۰۰۰
۳۸پاکت A4 چاپ مشکی یا قرمز ۱۰۰۰ تایی (۱روز کاری)۱۰۰۰۱.۱۵۰.۰۰۰

 

کاتالوگ

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
۱کاتالوگ A4 یکرو یووی ۲۰ در ۲۸ (۳روز کاری)۱۰۰۰۱.۵۵۰.۰۰۰
۲کاتالوگ A4 دورو یووی (۳روز کاری)۱۰۰۰۱.۸۶۰.۰۰۰
۳کاتالوگ A4 یکرو سلفون (۳روز کاری)۱۰۰۰۱.۷۵۰.۰۰۰
۴کاتالوگ A4 دورو سلفون (۳روز کاری)۱۰۰۰۱.۷۵۰.۰۰۰
۵کاتالوگ A3 دورو سلفون (۳روز کاری)۱۰۰۰۴.۲۰۰.۰۰۰

 

پوستر

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
۱پوستر A2 تحریر ۴۵ در ۶۰ (۴ روز کاری)۱۰۰۰
۲پوستر A2 تحریر ۴۵ در ۶۰ (۴ روز کاری)۲۰۰۰
۳پوستر B2 تحریر ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۱۰۰۰
۴پوستر B2 تحریر ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۲۰۰۰
۵پوستر A2 گلاسه ۱۳۵ گرم ۴۵ در ۶۰ (۴ روز کاری)۱۰۰۰
۶پوستر A2 گلاسه ۱۳۵ گرم ۴۵ در ۶۰ (۴ روز کاری)۲۰۰۰
۷پوستر B2 گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۱۰۰۰
۸پوستر B2 گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۲۰۰۰
۹پوستر B2 تحریر ۸۰ گرم ایرانی ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۱۰۰۰
۱۰پوستر B2 تحریر ۸۰ گرم ایرانی ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۲۰۰۰
۱۱پوستر B2 تحریر ۸۰ گرم ایرانی ۵۰ در ۷۰ (۴ روز کاری)۵۰۰۰