فهرست بستن

تراکت

لیست قیمت چاپ تراکت رنگی و سیاه سفید

ردیفمحصولتعدادقیمت (تومان)
1تراکت سیاه سفید 2000 تایی A6 یکرو (1 روزکاری)2000220.000
2تراکت سیاه سفید 2000 تایی A6 دورو (1 روزکاری)2000320.000
3تراکت سیاه سفید 1000 تایی A5 یکرو (1 روزکاری)1000220.000
4تراکت سیاه سفید 1000 تایی A5 دورو (1 روزکاری)1000320.000
5تراکت سیاه سفید 2000 تایی A5 یکرو (1 روزکاری)2000340.000
6تراکت سیاه سفید 2000 تایی A5 دورو (1 روزکاری)2000440.000
7تراکت سیاه سفید 5000 تایی A5 یکرو (1 روزکاری)5000850.000
8تراکت سیاه سفید 5000 تایی A5 دورو (1 روزکاری)50001.150.000
9تراکت سیاه سفید 1000 تایی A4 یکرو (1 روزکاری)1000340.000
10تراکت سیاه سفید 1000 تایی A4 دورو (1 روزکاری)1000440.000
11تراکت رنگی تحریر 1000 تایی A6 یکرو (4روز کاری)1000170.000
12تراکت رنگی تحریر 1000 تایی A6 دورو (4روز کاری)1000230.000
13تراکت رنگی تحریر 2000 تایی A6 یکرو (4روز کاری)2000270.000
14تراکت رنگی تحریر 2000 تایی A6 دورو (4روز کاری)2000310.000
15تراکت رنگی تحریر 5000 تایی A6 یکرو (4روز کاری)5000530.000
16تراکت رنگی تحریر 5000 تایی A6 دورو (4روز کاری)5000620.000
17تراکت رنگی تحریر 1000 تایی A5 یکرو (4روز کاری)1000310.000
18تراکت رنگی تحریر 1000 تایی A5 دورو (4روز کاری)1000420.000
19تراکت رنگی تحریر 2000 تایی A5 یکرو (4روز کاری)2000460.000
20تراکت رنگی تحریر 2000 تایی A5 دورو (4روز کاری)2000610.000
21تراکت رنگی تحریر 5000 تایی A5 یکرو (5روز کاری)5000900.000
22تراکت رنگی تحریر 5000 تایی A5 دورو (5روز کاری)50001.080.000
23تراکت رنگی تحریر 1000 تایی A4 یکرو (4روز کاری)1000620.000
24تراکت رنگی تحریر 1000 تایی A4 دورو (4روز کاری)1000820.000
25تراکت رنگی تحریر 2000 تایی A4 یکرو (4روز کاری)2000910.000
26تراکت رنگی تحریر 2000 تایی A4 دورو (4روز کاری)20001.210.000
27تراکت رنگی تحریر 5000 تایی A4 یکرو (4روز کاری)50001.630.000
28تراکت رنگی تحریر 5000 تایی A4 دورو (4روز کاری)50001.960.000
29تراکت رنگی تحریر 1000 تایی A3 یکرو (4روز کاری)10001.440.000
30تراکت رنگی تحریر 1000 تایی A3 دورو (4روز کاری)10002.270.000
31تراکت رنگی تحریر 2000 تایی A3 یکرو (5روز کاری)20002.280.000
32تراکت رنگی تحریر 2000 تایی A3 دورو (7روز کاری)20003.300.000
33تراکت رنگی تحریر 5000 تایی A3 یکرو (5روز کاری)5000-
34تراکت رنگی تحریر 5000 تایی A3 دورو (5روز کاری)5000-
35تراکت گلاسه 135 گرم 1000 تاییA6 یکرو (5روز کاری)1000220.000
36تراکت گلاسه 135 گرم 1000 تاییA6 دورو (5روز کاری)1000270.000
37تراکت گلاسه 135 گرم 2000 تاییA6 یکرو (5روز کاری)2000350.000
38تراکت گلاسه 135 گرم 2000 تاییA6 دورو (5روز کاری)2000420.000
39تراکت گلاسه 135 گرم 5000 تاییA6 یکرو (5روز کاری)5000730.000
40تراکت گلاسه 135 گرم 5000 تاییA6 دورو (5روز کاری)5000860.000
41تراکت گلاسه 135 گرم 1000 تاییA5 یکرو (5روز کاری)1000400.000
42تراکت گلاسه 135 گرم 1000 تاییA5 دورو (5روز کاری)1000520.000
43تراکت گلاسه 135 گرم 2000 تاییA5 یکرو (5روز کاری)2000680.000
44تراکت گلاسه 135 گرم 2000 تاییA5 دورو (5روز کاری)2000830.000
45تراکت گلاسه 135 گرم 5000 تاییA5 یکرو (5روز کاری)50001.330.000
46تراکت گلاسه 135 گرم 5000 تاییA5 دورو (5روز کاری)50001.490.000
47تراکت گلاسه 135 گرم 1000 تاییA4 یکرو (5روز کاری)1000790.000
48تراکت گلاسه 135 گرم 1000 تاییA4 دورو (5روز کاری)10001.030.000
49تراکت گلاسه 135 گرم 2000 تاییA4 یکرو (5روز کاری)20001.230.000
50تراکت گلاسه 135 گرم 2000 تاییA4 دورو (5روز کاری)20001.510.000
51تراکت گلاسه 135 گرم 5000 تاییA4 یکرو (5روز کاری)50002.620.000
52تراکت گلاسه 135 گرم 5000 تاییA4 دورو (5روز کاری)50002.950.000
53تراکت گلاسه 135 گرم 1000 تاییA3 یکرو (5روز کاری)10001.795.000
54تراکت گلاسه 135 گرم 1000 تاییA3 دورو (5روز کاری)10002.630.000
55تراکت گلاسه 135 گرم 2000 تاییA3 یکرو (5روز کاری)20002.980.000
56تراکت گلاسه 135 گرم 2000 تاییA3 دورو (5روز کاری)20004.000.000
57تراکت گلاسه 135 گرم 5000 تاییA3 یکرو (5روز کاری)5000-
58تراکت گلاسه 135 گرم 5000 تاییA3 دورو (5روز کاری)5000-
59تراکت گلاسه 170 گرم 1000 تاییA6 یکرو (7روز کاری)1000390.000
60تراکت گلاسه 170 گرم 1000 تاییA6 دورو (7روز کاری)1000450.000
61تراکت گلاسه 170 گرم 2000 تاییA5 یکرو (7روز کاری)2000895.000
62تراکت گلاسه 170 گرم 2000 تاییA5 دورو (7روز کاری)20001.080.000
63تراکت گلاسه 170 گرم 2000 تاییA4 یکرو (7روز کاری)20001.750.000
64تراکت گلاسه 170 گرم 2000 تاییA4 دورو (7روز کاری)20002.150.000
65تراکت گلاسه 135 گرم 1000 تاییA5 یکرو سایز واقعی (5روز کاری)1000-
66تراکت گلاسه 135 گرم 1000 تاییA5 دورو سایز واقعی (5روز کاری)1000-
67تراکت گلاسه 135 گرم 1000 تاییA4 یکرو سایز واقعی (5روز کاری)1000-
68تراکت گلاسه 135 گرم 1000 تاییA4 یکرو سایز واقعی (5روز کاری)1000-
69تراکت گلاسه 135 گرم 1000 تاییA3 یکرو سایز واقعی (5روز کاری)1000-
70تراکت گلاسه 135 گرم 1000 تاییA3 دورو سایز واقعی (5روز کاری)1000-
71تراکت گلاسه 170 گرم 1000 تایی B5 یکرو (7روز کاری)1000
72تراکت گلاسه 170 گرم 1000 تایی B4 یکرو (7روز کاری1000
73تراکت رنگی تحریر ایرانی 5000 تایی A6 یکرو (7روز کاری)5000 -
74تراکت رنگی تحریر ایرانی 5000 تایی A6 دورو (7روز کاری)5000 -
75تراکت رنگی تحریر ایرانی 5000 تایی A5 یکرو (7روز کاری)5000 -
76تراکت رنگی تحریر ایرانی 5000 تایی A5 دورو (7روز کاری)5000 -
77تراکت رنگی تحریر ایرانی 5000 تایی A4 یکرو (7روز کاری)5000 -
78تراکت رنگی تحریر ایرانی 5000 تایی A4 دورو (7روز کاری)5000 -
79تراکت رنگی تحریر ایرانی 5000 تایی A3 یکرو (7روز کاری)5000 -
80تراکت رنگی تحریر ایرانی 5000 تایی A3 دورو (7روز کاری)5000 -